Ανελίσσοντας τη μουσειακή-μνημειακή εμπειρία από γραμμική σε διαδραστική, χρησιμοποιώντας έναν ψηφιακό εξομοιωτή ομιλίας (chatbot)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837874 196 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραπέτρος Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατρικάκης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανελίσσοντας τη μουσειακή-μνημειακή εμπειρία από γραμμική σε διαδραστική, χρησιμοποιώντας έναν ψηφιακό εξομοιωτή ομιλίας (chatbot)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανελίσσοντας τη μουσειακή-μνημειακή εμπειρία από γραμμική σε διαδραστική, χρησιμοποιώντας έναν ψηφιακό εξομοιωτή ομιλίας (chatbot)
Περίληψη:
Υπό τη γενική υπόθεση ότι ένα μουσείο ή ένα μνημείο μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικές μαθησιακές εμπειρίες για τους επισκέπτες τους, χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια πρόταση για τη χρήση των chatbots (ψηφιακοί εξομοιωτές ομιλίας), προκειμένου να ενισχυθεί η μουσειακή εμπειρία του επισκέπτη. Παρουσιάζονται δύο παραδείγματα αξιοποίησης chatbots για το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες πριν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και φιλοξενούνται από μία εφαρμογή αναφοράς (Museum app) σε μια κινητή συσκευή. Επίσης, παρέχεται μεθοδολογία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της πρότασης, με βάση τις ημιδομημένες συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων που αποτελούν μία Ομάδα Εστίασης, προκειμένου να βοηθηθούν πιθανές εφαρμογές της προτεινόμενης ιδέας.

Η διπλωματική εργασία αρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο λειτουργεί εισαγωγικά, παρουσιάζοντας την έμπνευση για την επιλογή του θέματος, την προβληματική, τον στόχο και την εκτιμώμενη συμβολή της διπλωματικής· παράλληλα προετοιμάζει τον αναγνώστη με τις βασικές έννοιες για την παρακολούθηση της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο και την βιβλιογραφική επισκόπηση που στήριξε την έρευνά μας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μας, διαδικασίες που εκτίθενται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία της μεθοδολογίας της έρευνας που ακολουθήθηκε καθώς και η αιτιολόγηση των επιλογών μας. Το πέμπτο κεφάλαιο αφιερώθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, στη συζήτηση και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η έρευνά μας. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εκτίθενται τα συμπεράσματα της έρευνάς μας και προτάσεις για σχετική μελλοντική έρευνα, βελτίωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και επέκταση χρήσης της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
τεχνητή νοημοσύνη, chatbot, διαδραστικότητα, συμμετοχικότητα, εξατομίκευση της μάθησης, μουσειοπαιδαγωγικ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
253

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραπέτρου (ΑΜ 5488).pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.