Σχέση της έκτοπης λιπώδους διήθησης του ήπατος και των μυών με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876391 53 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΠΑΔΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση της έκτοπης λιπώδους διήθησης του ήπατος και των μυών με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση της έκτοπης λιπώδους διήθησης του ήπατος και των μυών με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η πιο συχνή αιτία της περιφερικής αρτηριακής νόσου (ΠΑΝ) είναι η αθηροσκλήρυνση. Η ΠΑΝ σχετίζεται με κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα, καθώς έχει συσχέτιση με την αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων και εγκεφαλικών αρτηριών. Ο λιπώδης ιστός (ΛΙ) δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μία παθητική μέσον συσσώρευσης ενέργειας, και υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις οι οποίες υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τόσο ο ποσοτικός όσο και ο ποιοτικός χαρακτηρισμός του ΛΙ είναι καθοριστικές παράμετροι στην αναγνώριση του προφίλ καρδιομεταβολικού κινδύνου ενός ασθενούς.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός της συσχέτισης της έκτοπης εναπόθεση λίπους στο ήπαρ και τους μυς με το βαθμό της αθηροσκλήρυνσης των περιφερικών αρτηριών.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 99 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία (ΑΤ) κοιλίας, με και χωρίς σκιαγραφικό, στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ την περίοδο μεταξύ 2015-2017. Ως ΠΑΝ ορίστηκε η στένωση>50% του αυλού των λαγόνιων αρτηριών. Η διάγνωση του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) ορίστηκε ως διάταση του αυλού αυτής >35mm. Η ανάλυση των εικόνων ΑΤ έγινε με ειδική μέθοδο για την εκτίμηση της λιπώδους διήθησης του ήπατος και των ψοϊτών μυών. Τo αορτο-λαγόνιο φορτίο ασβεστίου μετρήθηκε για την εκτίμηση του βαθμού αθηρωμάτωσης των περιφερικών αρτηριών. Η στατιστική ανάλυση έγινε με chi-square ή t-test, και με Spearman’s correlation για τη συσχέτιση των μετρούμενων παραμέτρων. Το επίπεδο τη στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε <0,05.
Αποτελέσματα: Από τις μετρήσεις στις εικόνες ΑΤ, φάνηκε ότι οι τιμές HU απόσβεσης της ακτινοβολίας στο ήπαρ συσχετίστηκαν αρνητικά με το αορτο-λαγόνιο φορτίο ασβεστίου στον πληθυσμό της μελέτης (r=-0,556 , p<0,001). Όσο μεγαλύτερη η λιπώδης διήθηση ήπατος επομένως, τόσο μεγαλύτερο το αορτο-λαγόνιο φορτίο ασβεστίου. Δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τιμών απόσβεσης στους μυς και του αορτο-λαγόνιο φορτίου ασβεστίου (r=0,040, p=0,697). Ενώ, η διαφορά των τιμών HU μεταξύ μυών και σπληνός συσχετίστηκε αρνητικά με το αορτο-λαγόνιο φορτίο ασβεστίου (r=-0,406 p<0,001). Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ηλικίας και HU ήπατος (p=0,440), σπληνός (p=0,053) και μυών (p=0,120). Επίσης, βρέθηκε ότι οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες είχαν χαμηλότερες τιμές HU στο ήπαρ (p=0,026) και υψηλότερο αορτο-λαγόνιο φορτίο ασβεστίου (p=0,004). Φάνηκε ότι το αορτολαγόνιο φορτίο ασβεστίου ήταν αυξημένο σε ασθενείς με ΠΑΝ και σε εκείνους με ΑΚΑ σε σχέση με του υγιείς (p<0,001), ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη λιπώδη διήθηση ήπατος και μυών ανάμεσα στις 3 ομάδες.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απεικονιστικοί δείκτες της έκτοπης εναπόθεσης λίπους σε ήπαρ και μυς συσχετίζονται με το φορτίο ασβεστίου στην αορτή και τις λαγόνιες αρτηρίες και συνεπώς με την αθηροσκλήρυνση το περιφερικών αρτηριών. Αυτοί οι απεικονιστικοί δείκτες θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στη διαστρωμάτωση καρδιομεταβολικού κινδύνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιφερική αρτηριακή νόσος, Λιπώδης ιστός, Λιπώδης διήθηση ήπατος, Λιπώδης διήθηση μυών, Καρδιομεταβολικός κίνδυνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
205
Αριθμός σελίδων:
97

Angelopoulos Andreas Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.