Το Γειτνιαστικό Ζεύγος Ευχαριστία - Απόκριση: Δεδομένα από Φυσικούς Ομιλητές της Ελληνικής και Συνδηλώσεις για τη Διδασκαλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917490 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Βαρμάζη Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπέλλα Σπυριδούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ιακώβου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Γειτνιαστικό Ζεύγος Ευχαριστία - Απόκριση: Δεδομένα από Φυσικούς Ομιλητές της Ελληνικής και Συνδηλώσεις για τη Διδασκαλία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το Γειτνιαστικό Ζεύγος Ευχαριστία - Απόκριση: Δεδομένα από Φυσικούς Ομιλητές της Ελληνικής και Συνδηλώσεις για τη Διδασκαλία
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η πραγμάτωση των γλωσσικών πράξεων της ευχαριστίας και της απόκρισης σε ευχαριστία από (55) φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικά περικείμενα. Αντλώντας δεδομένα μέσω τεστ συμπλήρωσης συνομιλίας (DCT), επιχειρήθηκε η διερεύνηση των προτιμώμενων στρατηγικών κατά την πραγμάτωση των δύο υπό εξέταση γλωσσικών πράξεων σε επίσημα (+P, +D) και ανεπίσημα (-P, D) περιβάλλοντα. Από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι, γενικά, και στις δύο γλωσσικές πράξεις, ο τρόπος που επιλέγουν οι συμμετέχοντες να εκφραστούν, εξαρτάται από τις περικειμενικές παραμέτρους της Ισχύος (+/-P) και της Απόστασης (+/-D) μεταξύ των συνομιλητών της κάθε περίστασης. Οι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής τείνουν, δηλαδή, να διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν μια ευχαριστία αλλά και αποκρίνονται σ’ αυτή, ανάλογα με την ταυτότητα του συνομιλητή τους. Ως εκ τούτου, παρά τις τυποποιημένες εκφράσεις που διατίθενται, τα διαφορετικά περικείμενα περιπλέκουν την καταλληλότητα της χρήσης των εν λόγω πράξεων. Δεδομένης αυτής της πολυπλοκότητας, καθώς και της συχνότατης εμφάνισης των ευχαριστιών και των αποκρίσεών τους στις καθημερινές συνδιαλλαγές ως στρατηγικών ευγένειας, η ένταξή τους στη διδασκαλία στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Πραγματολογίας, γενικότερα, θεωρείται αναγκαία. Επιχειρείται, λοιπόν, και η διατύπωση ορισμένων διδακτικών προτάσεων για την ενσωμάτωσή τους σ’ αυτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Γλωσσικές Πράξεις, Κύριες Πράξεις, Υποστηρικτικές Κινήσεις, Ευχαριστία, Απόκριση σε ευχαριστία, Γλωσσική Ευγένεια, Στρατηγικές, Ισχύς, Απόσταση, Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, Διδασκαλία Πραγματολογίας, Διδακτικές προτάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
74
Διπλωματική_Βαρμάζη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο