Συγκριτική αξιολόγηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940031 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γεωργιλάκης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Αλεξόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής
Περίληψη:
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ, αποτελεί µία ολιστική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων, που προέκυψε μετά από µία μακροχρόνια περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και είναι το πολυσύνθετο εκείνο εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη αειφόρο διαχείριση των υδάτων και των οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.
Κύριο χαρακτηριστικό της Οδηγίας, αποτελεί η χρήση της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) ως βασικής μονάδας για όλες τις ενέργειες σχεδιασμού και διαχείρισης δράσεων που σχετίζονται με τα ύδατα. Αναγνωρίζεται δηλαδή το γεγονός ότι το νερό έχει φυσικά και υδρολογικά όρια, όχι όμως πολιτικά και διοικητικά.
Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) αποτελούν ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο στο χρόνο, και χρήζουν επαναξιολόγησης και επικαιροποίησης, με καταληκτικό σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Η Οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προστασία όλων των υδάτινων συστημάτων (επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων), το οποίο αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωσή τους, ενώ προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση των υδατικών πόρων, και θέτει ως περιβαλλοντικό στόχο την επίτευξη της «καλής ποιοτικής κατάστασης» για όλα τα υδάτινα συστήματα (ΥΣ), μέχρι το Δεκέμβριο του 2015.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των υδάτινων συστημάτων (ΥΣ) στη χώρα μας και η εξελικτική πορεία εναρμόνισής του με το Ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ύδατα, να αξιολογηθεί η πορεία εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στα Υδατικά Διαμερίσματα της Ελληνικής επικράτειας καθώς και οι αντικειμενικές δυσκολίες υλοποίησής της, και να αναλυθούν με βάση τις αρχές και τα κατευθυντήρια κείμενα της Οδηγίας, οι δράσεις της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και οι προοπτικές των υδάτινων συστημάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής (EL06) μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Συγκριτική, Αξιολόγηση, Σχέδια, Διαχείριση, Υδατικό, Διαμέρισμα, Αττική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
161
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Diplomat_Georgilakis_pdf.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.