Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επαγγελματική Ικανοποίηση και Αυτοαποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257874 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Δρούγκα Ευσταθία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επαγγελματική Ικανοποίηση και Αυτοαποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επαγγελματική Ικανοποίηση και Αυτοαποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να εξεταστεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της αυτοαποτελεσματικότητας στη διδασκαλία. Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, χωρίζεται σε δυο μέρη, στο θεωρητικό και στο εμπειρικό. Αναφορικά με το θεωρητικό μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται εκτενώς η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, εστιάζοντας στις βασικότερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ενδελεχής μελέτη της έννοιας της επαγγελματικής ικανοποίησης και συγκεκριμένα μελετώνται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, τα υπάρχοντα εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί για την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και τέλος οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, μελετάται η έννοια της προσωπικής αποτελεσματικότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους παιδαγωγούς και τους ψυχολόγους, παρατίθενται τα πορίσματα μελετών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και κυρίως την αίσθηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας. Εν συνεχεία, στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, γίνεται αρχικά αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Για τους σκοπούς της έρευνας, επιλέχθηκαν με την τεχνική της μη τυχαιοποιημένης δειγματοληψίας, εκπαιδευτικοί, ηλικίας 25 έως 65 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο για να δημιουργηθεί βασίστηκε στις ακόλουθες τρεις μεταβλητές: την συναισθηματική νοημοσύνη, την αυτοαποτελεσματικότητα διδασκαλίας και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
συναισθηματική νοημοσύνη, αυτοαποτελεσματικότητα, εργασιακή ικανοποίηση, εκπαιδευτικοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
137
Αριθμός σελίδων:
98
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Εργασία Δρούγκα Ευσταθία .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.