Βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) μέσω της αναπνευστικής οδού στο κοκκομετρικό κλάσμα <10 μm από εδαφικά δείγματα αστικής περιοχής: Tο παράδειγμα της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3360967 65 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-10-14
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστράτιος Κελεπερτζής, Επικ. Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) μέσω της αναπνευστικής οδού στο κοκκομετρικό κλάσμα <10 μm από εδαφικά δείγματα αστικής περιοχής: Tο παράδειγμα της Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) μέσω της αναπνευστικής οδού στο κοκκομετρικό κλάσμα <10 μm από εδαφικά δείγματα αστικής περιοχής: Tο παράδειγμα της Αθήνας
Περίληψη:
Το έδαφος των αστικών περιοχών είναι ο κύριος αποδέκτης της μόλυνσης. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ισχυρή σχέση ανάμεσα στη βιοπροσβασιμότητα των δυνητικά τοξικών στοιχείων μέσω της αναπνευστικής οδού και την ανθρώπινη υγεία. Σωματίδια με μέγεθος <100μm μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα μέσω της αναπνοής, όμως το κρίσιμο κλάσμα μεγέθους είναι το <10μm, αφού φτάνουν μέχρι την τραχειοβρογχική περιοχή. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) με μέγεθος κόκκων <10μm για 10 εδαφικά δείγματα από την Αθήνα, η οποία είναι αστικοποιημένη περιοχή. Για το διαχωρισμό του κλάσματος <10μm του εδάφους χρησιμοποιήθηκε υγρή κοσκίνιση και ο νόμος του Stokes. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος EPA 3050B για τον προσδιορισμό του ψευδο-ολικού περιεχομένου των μεταλλοειδών ενώ για το βιοπροσβάσιμο κλάσμα μέσω της αναπνευστικής οδού χρησιμοποιήθηκε το Artificial Lysosomal Fluid (ALF). Εφαρμόστηκε η τεχνική της XRD ανάλυσης για να προσδιοριστούν τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά. Επίσης, δύο δείγματα εξετάστηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) για να εξεταστεί η ακρίβεια της μεθόδου διαχωρισμού του κλάσματος <10μm. Με βάση τα αποτελέσματα υπάρχει συσχέτιση του βιοπροσβάσιμου ποσοστού για κάποια δυνητικά τοξικά στοιχεία μέσω της αναπνευστικής οδού με το pH. Το βιοπροσβάσιμο ποσοστό των δυνητικά τοξικών στοιχείων μέσω της αναπνευστικής οδού στο κλάσμα <10μm είναι μεγαλύτερο από το βιοπροσβάσιμο ποσοστό μέσω της προφορικής οδού στο κλάσμα <100μm. Ακόμα, έχουμε μεγαλύτερη ψευδο-ολική συγκέντρωση δυνητικά τοξικών στοιχείων στο κλάσμα <10μm σε σχέση με το κλάσμα <100μm. Η αστική γεωχημεία έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα η έρευνα είναι περιορισμένη. Έτσι, αυτή η έρευνα στοχεύει στο να εμπλουτίσει την επιστημονική γνώση σχετικά με τις επιπτώσεις των εισπνεόμενων δυνητικά τοξικών στοιχείων στην υγειά και να βοηθήσει για περεταίρω έρευνα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοπροσβασιμότητα, Δυνητικά τοξικά στοιχεία, Έδαφος, 10μm, Ανθρώπινη υγεία, Aστική περιοχή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
85
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο