Μαιευτήριο

Υποφάκελος uoadl:58946 586 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μαιευτήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες,
εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
356.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαιευτήριο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Μαιευτική Σχολή, Βασιλικό Διάταγμα,
Σχολή μαιών,
Νικόλαος Κωστής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7