13 Ιουλίου 1918

Πρακτικά uoadl:59136 660 Αναγνώσεις

Τίτλος:
13 Ιουλίου 1918
Χρονική κάλυψη:
19180713
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Σωκράτης Τσάκωνας, υπόμνημα
Ειδική Νοσολογία, έδρα, επιτροπή, κρίση
Δημήτριος Στ. Δημητριάδης, υπόμνημα
τακτικοί καθηγητές, αύξηση αριθμού, έγγραφο, υπουργείο
Χειρουργική κλινική, τακτική έδρα, επιτροπή, εκλογή
πρακτικά, επικύρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3