Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59454 831 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες
Χρονική κάλυψη:
1852-1853
Ταξιθετικός αριθμός:
16.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Παπαδάκης, έπαινος, απονομή, μάθημα, διδασκαλία,
Περικλής Αργυρόπουλος, πρύτανης, επιτροπές, σύσταση, προτάσεις, απόφαση,
πίνακας, έντυπος, αποστολή, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πατρίς, έγγαμος, άγαμος, άτομα οικογένειας, αριθμός, διορισμός, χρονολογία, υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμός, μισθός, μηνιαίος, παρατηρήσεις, καθηγητές, γραμματέας, υπογραμματέας, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο,
αποφοιτήρια (διπλώματα), προβλήματα, δυσανάγνωστα, ανορθόγραφα, πρόταση, έντυπα, δαπάνη, διπλότυπο, σχεδίασμα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, απόφαση,
επιτροπή, έργο, αξιωματικός Χαντζέρης, λεξικό, συνεδρίαση, τόπος, υπουργείο Στρατιωτικών, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητές,
έφορος αρχαιοτήτων, κιβώτια, εκτύπωμα φαρνεσιανού ταύρου, εξαφάνιση, Πολυτεχνικό Σχολείο, Λύσανδρος Καυταντζόγλου,
προσκλήσεις, εμπιστευτικές, χοροεσπερίδες, παλάτι,
Νικόλαος Πετσάλης, καθηγητής, ορφανά τέκνα, επιμέλεια, φροντίδα,
Ηρακλής Μητσόπουλος, φυσιογραφία, διδασκαλία, ανάληψη, πειραματική φυσική, Μηχανικός Βαϊσεμπάχ, προπαρασκευαστής, διορισμός, μισθός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23