Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59961 278 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές – Δωρεές βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:Έγγραφα
σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
26.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
βιβλίο, συλλογή, νόμοι, αποστολή, γραφείο, πανεπιστήμιο,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Π. Τριανταφυλλίδης, εκδότης, «Ο Ιπποκράτης», περιοδικό, ιατρικό, κατάλογος, φοιτητές,
βιβλίο, μετάφραση, προσφορά, αντίτυπο, Ιωνάς Κίνγ (Κίγγ), τίτλος, Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των Γραφών, γνωμοδότηση, Παναγιώτης Ρομποτής, Θεόκλητος Βίμπος,
τελωνείο, αποστολή, αντίτυπα, βιβλία, μουσική, θεωρία, συγγραφέας, Φιλοξένης Κυριακός, διανομή, φοιτητές, παραλαβή, πρόβλημα, ενημέρωση.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.