Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:59984 369 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του
Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
405.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Θεόδωρος Ορφανίδης, κατάσταση, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, βοτανική, δικαιο-λογητικά, αίτημα, πληρωμή,
έξοδα, σχηματισμός, συλλογή, βοτανική.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3