Αστυκλινική – Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:59991 472 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
303.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, κιβώτιια, ατμόπλοια, Τεργέστη, υλικό, φάρμακα, παραλαβή,
Δημήτριος Ορφανίδης, διευθυντής, Αστυκλινική, φάρμακα, κατάλογος, προμήθεια, αίτημα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, δαπάνη, προϋπολογισμός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4