Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:60050 484 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
190.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αθανάσιος Κυζικηνός, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Δέφνερ, υφηγητής, διορισμός, έγκριση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Σοφοκλής Σκιαδαρέσης, υφηγητής, διορισμός, έγκριση, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Παπασλιώτης, επίτιμος καθηγητής, απαλλαγή, θέση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, καθήκοντα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.