Αστυκλινική – Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:60218 540 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
303.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, κρατικός προϋπολογισμός, οικονομία, ερωτήματα, επιστημονική γνώμη, Αστυκλινική, διατήρηση, σημασία, φοιτητές, πρακτική άσκηση, κατάργηση, ανάγκες, αναπλήρωση, πολιτικό νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο, χρησιμότητα, ενδεείς ασθενείς, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή, Αστυκλινική διδασκαλία, υποστήριξη, δαπάνες, κάλυψη, αδυναμία, Πανεπιστήμιο, συντήρηση, ενοίκια, φάρμακα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Αστυκλινική, ωφέλεια, Τελωνείο Αθηνών, φάρμακα, έλαιο Pecoris (;), παραλαβή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13