Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:61871 622 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
190.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
86 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εγκρίσεις, Αριστείδης Γυαλίστρας, υφηγητής, Νικηφόρος Καλογεράς, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Θεόκλητος Βίμπος, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Παύλος Ιωάννου, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Ιωάννης Σούτζος (Ιωάννης Σούτσος), τακτικός καθηγητής, διορισμός, Δημήτριος Σεμιτέλος, τακτικός καθηγητής, προβιβασμός, Γεώργιος Μιστριώτης, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Κωνσταντίνος Κόντος, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, υφηγητές, διάταγμα, τροποποίηση, Αναστάσιος Γεννάδιος, τακτικός καθηγητής, διορισμός, υφηγητές, δοκιμασία, Παύλος Καλλιγάς, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Παύλος Καλλιγάς, τακτικός καθηγητής, επιστροφή, βουλευτικές εκλογές, παραίτηση, Ιωάννης Σούτζος (Ιωάννης Σούτσος), φοιτητές, εξετάσεις, εξαίρεση, παραίτηση, Κωνσταντίνος Ασώπιος, τακτικός καθηγητής, σύνταξη, Δημήτριος Ράλλης, υφηγητής, έγκριση, Παναγιώτης Παυλίδης, υφηγητής, έγκριση, Γεώργιος Μιστριώτης, υφηγητής, έγκριση, Σωκράτης Τζιβανόπουλος, (Σωκράτης Τσιβανόπουλος), υφηγητής, έγκριση, Νικηφόρος Καλογεράς, υφηγητής, διορισμός, έγκριση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86