Ακαδημαϊκό έτος 1938-1939

Φάκελος uoadl:69909 649 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1938-1939
Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 194, 180, 142, 201, 129, 208, 185, 236, 224, 264, 346, 347, 386, 387, 511, 512, 513, 514, 515, 252, 219, 242, 240, 254, 167, 287, 288, 244, 243, 552, 543, 556, 560, 581, 582, 622, 634, 651, 657, 658, 682, 683, 684, 685, 686, 677
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Υποφάκελος uoadl:143216
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Υποφάκελος uoadl:143313
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:69913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

4. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:69914
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

5. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:69915
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

6. Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:69916
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

7. Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:69917
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

8. Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ. , Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις

Υποφάκελος uoadl:69918
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Συγκλήτου για ίδρυση εργαστηρίων, κλινικών καθώς και παρασημοφορήσεις

9. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:69919
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

10. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:69927
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

11. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:69929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

12. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων

Υποφάκελος uoadl:69935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων 

13. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό

Υποφάκελος uoadl:69943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του
Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την
προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

14. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:69949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

15. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.) Υποφάκελλος 511.1

Υποφάκελος uoadl:69972
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

16. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Υποφάκελος uoadl:69976
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Πανεπιστημιακή Λέσχη -
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό
Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

17. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:69979
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

18. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Υποφάκελος uoadl:69983
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

19. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Υποφάκελος uoadl:69991
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

20. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Υποφάκελος uoadl:69993
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών