Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη

Honorific Edition uoadl:1002463 4153 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμ. Μιχελάκη
Honored person or collectivity:
Michelakis, E.
Publisher:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Year of publication:
1973
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
634
Bib number:
86928
Usher Number:
34(082.2) ΜΙΧ

Φίλτρο

 

13. Efficacia delle sentenze della corte di giustizia delle Comunità Europee nei procedimenti di pronunzia a titolo pregiudiziale

Paper in Honorific Edition uoadl:1003016
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Berri, Mario
Main subject category:
Civil Procedure

14. Die wichtigsten Grundlagen und Prinzipien der strafprozessualen Voruntersuchung: Gedanken aufgrund der finnischen Rechtsordnung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003018
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ellila, Tauno
Main subject category:
Civil Procedure

15. Veränderungen des Sachaverhalts nach Verurteilung zu künftig fällig werdenden Leistungen

Paper in Honorific Edition uoadl:1003020
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Grunsky , Wolfgang
Main subject category:
Civil Procedure

16. Η ύπαρξις και το κύρος της κατασχέσεως ως προϋπόθεσης κανονικής διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού ή αναπειστηριασμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003022
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Civil Procedure

17. La participation du Ministère Public au Procès Civil: Droit allemand et droit suisse

Paper in Honorific Edition uoadl:1003024
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Habscheid, Walther J.
Main subject category:
Civil Procedure

18. Der einstweilige Rechtsschutz vom Standpunkt der neuen griechischen Zivilprozessordnung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003026
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kerameus, Constantin
Main subject category:
Civil Procedure

19. Η αναγκαιότης των ενδίκων μέσων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003028
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κρίτζας, Ιωάννης Π.
Main subject category:
Civil Procedure

20. Das Schiedsverfahren nach der neuen griechischen ZPO im Gegensatz zu der bisher geltenden Regelung

Paper in Honorific Edition uoadl:1003030
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μάινας, Πέτρος Ι.
Main subject category:
Civil Procedure

21. Das normenkontrollverfahren der verwaltungsgerichtsbarkeit

Paper in Honorific Edition uoadl:1003032
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mayer, Franz
Main subject category:
Civil Procedure

22. Πρόσθετος και κυρία παρέμβασις εις διαιτητικήν διαδικασίαν

Paper in Honorific Edition uoadl:1003034
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Oikonomopoulos, Georgios I.
Main subject category:
Administrative Law

23. Oral and written procedure in the Venezuelan legal system

Paper in Honorific Edition uoadl:1003036
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rodriguez, José U.
Main subject category:
Civil Procedure

24. Typologie der Anfechtungsgründe

Paper in Honorific Edition uoadl:1003038
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schima, Hans
Main subject category:
Civil Procedure

25. Sachabweisung ohne prüfung des Feststellungsinteresses

Paper in Honorific Edition uoadl:1003040
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Schumann, Ekkehard
Main subject category:
Civil Procedure

26. Η αναγνώρισις παρ' ημίν της ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων εκκρεμοδικίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003042
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σινανιώτης, Λάμπρος Δ.
Main subject category:
Civil Procedure

27. Η ισχύουσα εν τη εκουσία δικαιοδοσία απόδειξις

Paper in Honorific Edition uoadl:1003044
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Main subject category:
Civil Procedure

28. Probleme der Parteibefragung im schweizerischen Zivilprozessrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1003046
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Walder, Hans Ulrich
Main subject category:
Civil Procedure