Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (τ. 1. τεύχ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002496 964 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (τ. 1. τεύχ. 1)
Languages of Item:
Greek
Year of publication:
1924
Place of publication:
Εν Αθήναις
Number of pages:
142
Bib number:
344106
Usher Number:
34(082.2) ΕΠΕ Ι, 2

Φίλτρο

 

1. Περί των επαρχιακών συνόδων κατά το δίκαιον της Ορθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009973
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

2. Παρατηρήσεις εις την καθ' ημάς νομικήν γλώσσαν

Paper in Honorific Edition uoadl:1009975
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λιβαδάς, Μιχαήλ Γ.
Main subject category:
Civil Procedure

3. Ο γάμος εν τω ελληνικώ, ρωμαϊκώ και εκκλησιαστικώ δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1009982
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Family Law

4. Περί ιδρύσεως ειδικής έδρας του μουσουλμανικού δικαίου εν τω πανεπιστήμιω

Paper in Honorific Edition uoadl:1009984
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Civil Procedure

5. Περί του προβιβασμού του θρόνου κατά το δίκαιον της Ορθόδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009987
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

6. Περί της των μονών διαιρέσεως κατά το δίκαιον της Ορθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009989
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

7. Αττικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1009992
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φωτιάδης, Πέτρος Σ.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

8. Κληρονομική διαδοχή κατά το Αττικόν Δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1009998
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)