"Ο ρόλος των microRNA στον καρκίνο του ήπατος." Συσχέτιση του προτύπου έκφρασης των microRNA με τα κλινικοπαθολογικά δεδομένα και την πρόγνωση στον καρκίνο του ήπατος.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305578 1520 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-08
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Καρακατσάνης Ανδρέας
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Διονύσιος Βώρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Ο ρόλος των microRNA στον καρκίνο του ήπατος." Συσχέτιση του προτύπου έκφρασης των microRNA με τα κλινικοπαθολογικά δεδομένα και την πρόγνωση στον καρκίνο του ήπατος.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα microRNA είναι μόρια γενετικού υλικού που δεν κωδικοποιούν πληροφορίες, έχει
όμως βρεθεί ότι ρυθμίζουν μια ποικιλία κυτταρικών διεργασιών σε υγεία και νόσο.
Η απορρύθμισή τους εμπλέκεται σε νοσήματα του ήπατος, ιδίως στην καρκινογένεση.
Αφού τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα του ήπατος χαρακτηρίζονται από όψιμη διάγνωση,
συχνή υποτροπή και πτωχή απόκριση στη συμπληρωματική θεραπεία, υπάρχει ανάγκη
να ανακαλυφθούν νέοι βιοδείκτες προκειμένου να επιτευχθεί πρωιμότερη διάγνωση,
να προβλεφθεί η επιθετικότητα μιάς βλάβης και η απόκριση στη συμπληρωματική
θεραπεία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί η έκφραση
συγκεκριμένων microRNA (miR-21, miR-31, miR-122, miR145, miR-146a, miR-200c,
miR-221, miR-222 και miR-223) σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) και
ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (ΕΧΚ), καθώς και να εκτιμηθεί η προγνωστική τους
αξία. Η έκφρασή των microRNA προσδιορίσθηκε με rt-PCR. Κλινικοπαθολογικά
δεδομένα και επιβίωση συνελέγησαν και αναλύθηκαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά
μας, τα miR-21, -31, -122, -221, -222 βρέθηκαν σημαντικώς αυξημένα, σε ιστούς
ασθενών με ΗΚΚ, ενώ τα miR-145, -146a, -200c και -223 βρέθηκαν μειωμένα. Σε
ασθενείς με ΕΧΚ, τα miR-21, -31, -223 βρέθηκαν υπερεκφρασμένα, ενώ τα miR-122,
-145, -200c, -221, -222 βρέθηκαν ελαττωμένα. Επιπλέον, η έκφραση των miR-21,
-31, -122 και -221 στο ΗΚΚ βρέθηκε να σχετίζεται με την παρουσία κίρρωσης, ενώ
τα miR-21 και -221 σχετίζονταν με το στάδιο της νόσου και την πτωχή πρόγνωση.
Στα ΕΧΚ τα miR-21, -31, -223 βρέθηκαν υπερεκφρασμένα, αλλά δεν ανευρέθηκε
συσχέτιση με κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος, Ήπαρ, Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, Χολαγγειοκαρκίνωμα, μικρο ριβονουκλεϊκό μοξύ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
298
Αριθμός σελίδων:
117
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.