Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Μάθησης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Διαθεματικών Συνθετικών Εργασιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308690 577 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-08
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Φράγκου Στασινή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαρία Γρηγοριάδου Ομότιμη Καθηγήτρια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επιβλέπουσα) Στυλιανή Βοσνιάδου Ομότιμη Καθηγήτρια Μ.Ι.Θ.Ε, Γεώργιος Γυφτοδήμος Αφυπηρετήσας Αναπλ. Καθηγητής Μ.Ι.Θ.Ε.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Μάθησης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Διαθεματικών Συνθετικών Εργασιών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Developing an open learning environment of educational robotics through project based learning
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον
ρομποτικής και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σε μαθητές Γυμνασίου. Το
προτεινόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον συνδυάζει στοιχεία κατευθυνόμενης και
αυτόνομης μάθησης σε δραστηριότητες κατασκευής και προγραμματισμού αυτόνομων
ρομποτικών κατασκευών. Προτείνονται εργαλεία και στρατηγικές υποστήριξης της
διαδικασίας ανάπτυξης συνθετικών εργασιών και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της αξιολόγησής τους.
Με τη βοήθεια της ποιοτικής ανάλυσης καταγράφηκαν τα στάδια εξέλιξης
επιλεγμένων συνθετικών εργασιών, τα επιμέρους προβλήματα που διερευνήθηκαν
καθώς και οι παρατηρούμενες διεργασίες αυτορρύθμισης. Περιγράφεται η ανάπτυξη
επιλεγμένων συνθετικών εργασιών, και οι αλληλεπιδράσεις των μαθητών, καθώς και
η λειτουργία των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας των ομάδων.
Για τη διερεύνηση της επίδρασης του περιβάλλοντος ρομποτικής στην ικανότητα
αυτορρύθμισης των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα εργαλεία μέτρησης.
Παρατηρήθηκε μικρό προβάδισμα στους μέσους όρους της ομάδας της ρομποτικής στην
επιλογή, χρήση και προσαρμογή στρατηγικών, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά
σημαντική.
Η επίδραση του επιστημικού του προφίλ των μαθητών στην έκφραση συμπεριφορών
αυτορρύθμισης διερευνήθηκε με τη χρήση ποσοτικών εργαλείων μέτρησης διαστάσεων
επιστημικής σκέψης. Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε θετική συσχέτιση ανάμεσα
στην επιστημική διάσταση «Η δυναμική φύση της γνώσης και της μάθησης» και στην
προσπάθεια και την επιμονή των μαθητών, τον αναστοχασμό για την προσωπική
ικανότητα, την δημόσια έκθεση, και την συνεργασία.
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτική ρομποτική, Συνθετικές εργασίες, Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, Ανοιχτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, Επιστημική σκέψη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
19,21,24,236
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
183
Αριθμός σελίδων:
261