Συνεδρίαση VII: 13 Φεβρουαρίου 1963

Πρακτικά uoadl:168002 548 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση VII: 13 Φεβρουαρίου 1963
Χρονική κάλυψη:
19630213
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υποτροφίες, Αριστεία
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Βασίλειος Δ. Μαρής, βαθμολογία, διόρθωση
Έγκριση δαπανών
Ιστορία Ελληνικού Δικαίου, έδρα, βοηθός Αναστασία Σιφωνιού, πρόταση διορισμού
Πτυχιακές εξετάσεις, φοιτητές αριστεύσαντες και λαβόντες λίαν καλώς
Κ. Θάνος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Ι. Παπαδόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο Α. Χριστοφιλόπουλος
Δωρεά Βαρβαρέσου, τροποποίηση ορίων ακινήτου
Επιτροπή Ι.Κ.Υ., μέλη
Ι.Κ.Υ., υποτροφίες, αύξηση αριθμού
Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ, Διεθνές Σεμινάριο
Νομοθετικό Διάταγμα 4258/62 για ασφάλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
Κύπρος, πνευματική επικοινωνία
Συστατικές επιστολές από καθηγητές σε κλειστούς φακέλους
Υφηγήτρια Έλλη Κρίσπη Νικολετοπούλου, εντολή διδασκαλίας, ανανέωση
Εγγραφές, παράταση για ανανέωση
Προϋπολογισμός, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1963
Αίθουσες, παραχώρηση σε Βρετανικό Συμβούλιο
Διεθνές Συμπόσιο Ανθρωπιστικού Δικ��ίου
Δίδακτρα για το πανεπιστημιακό έτος 1961-1962, καταβολή
Νομικό Σ��ουδαστήριο, γλωσσομαθείς υπάλληλοι, πρόσληψη
Νομοθετικό Διάταγμα 132/46, παράταση ισχύος
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Γ. Καστρισιανάκης, ενδεικτικό, ισοτιμία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.