Αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα και η απόκριση στο στρες παιδιών 18-48 μηνών με μητέρες με περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2360858 1412 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Έλεγχος του Στρές και Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αγαπάκη Άννα
Παπαγιάννη Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Περβανίδου Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ζέρβας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρούσος Γεώργιος,Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα και η απόκριση στο στρες παιδιών 18-48 μηνών με μητέρες με περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα και η απόκριση στο στρες παιδιών 18-48 μηνών με μητέρες με περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές
Περίληψη:
ΣΤΟΧΟΣ: Οι μελέτες που έχουν εξετάσει την αρνητική επίδραση των ψυχικών διαταραχών της μητέρας κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας στην ανάπτυξη (σωματική, γνωστική, γλωσσική, κινητική, συναισθηματική και κοινωνική) και τη συμπεριφορά του βρέφους και του νηπίου, έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της ενδομήτριας και του πρώτου χρόνου ζωής του παιδιού για τη σωματική και νοητική του υγεία. Στην παρούσα έρευνα, διερευνήσαμε τη σχέση των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών (ΠΨΔ) και την παρουσία διαταραχών ανάπτυξης και συμπεριφοράς, καθώς και των επιπέδων κορτιζόλης παιδιών, των οποίων οι μητέρες είχαν διαγνωστεί κατά την περιγεννητική περίοδο με ψυχική διαταραχή, συγκρίνοντάς τα με παιδιά μητέρων χωρίς διάγνωση ΠΨΔ. Μελέτησαμε, επιπρόσθετα, την τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση των μητέρων καθώς και τα επίπεδα κορτιζόλης τους.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Συγκρίναμε 16 ζεύγη μητέρων με ΠΨΔ-παιδιών (18-48 μηνών) με 30 ζεύγη μητέρων μαρτύρων-παιδιών αντίστοιχης ηλικίας. Οι μητέρες με ΠΨΔ αξιολογήθηκαν με βάση το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM-IVTR), ενώ τα παιδιά με το αναθεωρημένο Σύστημα Διαγνωστικής Ταξινόμησης Ψυχικής Υγείας και Αναπτυξιακών Διαταραχών της Βρεφικής και Νηπιακής Ηλικίας (DC:0-3R) και την ελληνική έκδοση της Λίστας CBCL 11⁄2-5 (Child Behavior Checklist for Ages 11⁄2-5). Για την εκτίμηση της τρέχουσας συναισθηματικής κατάστασης της μητέρας χρησιμοποιήθηκε η κλινική συνέντευξη, η Depression Anxiety Stress Scale (DASS-42) και η Social Readjustment Rating Scale (SSRS). Τέλος, έγινε μέτρηση της κιρκάδιας έκκρισης κορτιζόλης σιέλου και κορτιζόλης τρίχας μητέρων και παιδιών που θεωρούνται βιοδείκτες του στρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι κλινικές διαγνώσεις των παιδιών των δυο ομάδων δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά (p= 0.564). Ωστόσο, παρατηρήθηκε μεταξύ των Τ-scores του CBCL, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παιδιών των δυο ομάδων στον τομέα που σχετίζεται με Προβλήματα Διάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας (52.2 ±3.3 vs. 54.8 ±4.3, p=0035). Επιπλέον, βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης σιέλου AUCg και AUCi (p=0.013 και p=0.020) στις μητέρες με ΠΨΔ, χωρίς ωστόσο να διαφέρουν σημαντικά στα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς DASS (p>0.123) και SSRS (p=0.654) σε σχέση με τις μητέρες μάρτυρες. Θετική σχέση διαπιστώθηκε μεταξύ κορτιζόλης τρίχας μητέρας και παιδιού στις δύο ομάδες, παρότι η συσχέτιση ήταν μικρότερη στην ομάδα μητέρων με ΠΨΔ (r=0.57, p<0.050).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ΠΨΔ αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων Διάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας στα παιδιά. Επιπλέον, η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων κορτιζόλης τρίχας μητέρων και παιδιών, υποδηλώνει την απορρύθμιση του άξονα ΥΥΕ του παιδιού. Τέλος, τα ευρύματά μας υπογραμμίζοντας τη σχέση του περιγεννητικού μητρικού στρες και της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών, μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω έρευνα και την κλινική πρακτική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές, Ανάπτυξη, Συμπεριφορά, Απάντηση στο στρες, Κορτιζόλη, Άξονας υποθαλάμου - υπόφυσης - επινεφριδίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
458
Αριθμός σελίδων:
222
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Agapaki-Papagianni Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.