Ο ρόλος του DPO σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898175 159 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-26
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τόκα Γλυκερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του DPO σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του DPO σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Ο ρόλος του DPO σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)» αποτελεί μια προσπάθεια να εκτεθεί η θέση του Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα – GDPR. Ο ΥΠΔ κατέχει ηγετικό ρόλο για την ασφάλεια που απαιτείται από τον Κανονισμό GDPR, σε κάθε οργανισμό που επεξεργάζεται ή αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της στρατηγικής προστασίας των δεδομένων μιας εταιρείας και της εφαρμογής της, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας προβαίνουμε σε ιστορική αναδρομή της εξέλιξης τόσο του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου, όσο και του Εθνικού μας Δικαίου όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάγκη αντικατάστασης της προγενέστερης Οδηγίας υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ από το Νέο Κανονισμό 2016/679, που είχε ως στόχο του να ενισχύσει την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και συνάμα την ασφάλεια που θα αισθάνονται.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο νέος Κανονισμός GDPR, που αποτελεί ένα μνημειώδες βήμα στον τομέα της ρύθμισης των προσωπικών δεδομένων, καθώς έχει επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς και πέρα από αυτήν. Ο Γενικός Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) είναι ένας κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, καθώς και την τυχόν διαβίβασή τους, για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Στο τρίτο μέρος της εργασίας μας διασαφηνίζεται και εκτίθεται ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί πλέον υποχρεωτικό ρόλο για όλους τους οργανισμούς που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ. Ο ρόλος του είναι σύνθετος, καθώς χρησιμεύει ως σημείο επαφής μεταξύ της οργάνωσης και των εποπτικών αρχών και ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων, σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Ο ΥΠΔ διενεργεί επίσης τακτικούς ελέγχους ασφαλείας και διατυπώνει συστάσεις για την προώθηση της συμμόρφωσης τόσο με τους κανονισμούς, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες ορισμού του ΥΠΔ, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διορισμός του είναι υποχρεωτικός, η δυνατότητα ορισμού εξωτερικού ΥΠΔ, τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει, οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, καθώς και η θέση που κατέχει εντός των επιχειρήσεων οργανισμών.
Καταληκτικά προχωρούμε σε αποτίμηση και αξιολόγηση αυτού του νέου θεσμού, προχωρώντας περαιτέρω σε κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς για την πρακτική εφαρμογή του ρόλου αυτού και την πιθανή μελλοντική του εξέλιξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προσωπικά δεδομένα, Οδηγία 95/46/ΕΚ, Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα 2016/679 - GDPR, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
103

Toka Glykeria Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.