Ζητήματα στην ψηφιακή τεκμηρίωση και διασύνδεση «επαυξημένων» τεκμηρίων σε Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών: το περιεχόμενο του Μουσείου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3074499 203 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννης-Ιππίκογλου Χαρίλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ακριβή Κατηφόρη, Ερευνήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα στην ψηφιακή τεκμηρίωση και διασύνδεση «επαυξημένων» τεκμηρίων σε Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών: το περιεχόμενο του Μουσείου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ζητήματα στην ψηφιακή τεκμηρίωση και διασύνδεση «επαυξημένων» τεκμηρίων σε Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών: το περιεχόμενο του Μουσείου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
Περίληψη:
Σκοπό της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης αποτελεί η διερεύνηση του αποτελεσματικότερου τρόπου καταγραφής και διασύνδεσης των «επαυξημένων» τεκμηρίων των Συλλογών των Μουσείων. Με αφορμή το ερευνητικό αυτό ερώτημα, τίθεται ως βασικός στόχος η δημιουργία ενός “προφίλ” εφαρμογής για χρήση σε περιβάλλον Συστήματος Διαχείρισης Συλλογών. Περιβάλλον εφαρμογής για το προφίλ αποτελεί το Μουσείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ως δευτερεύοντες στόχοι τίθενται αφενός η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του προφίλ αυτού ως προς την τεκμηρίωση «επαυξημένων» τεκμηρίων και αφετέρου η διερεύνηση της χρήσης του ως παράδειγμα για την καταγραφή «επαυξημένων» τεκμηρίων και άλλων μουσειακών συλλογών.

Όσον αφορά στη μεθοδολογία, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική μελέτη σχετική με το θέμα, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η πρόσβαση στη μουσειολογική μελέτη που έχει εκπονηθεί για το Μουσείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Μελετήθηκαν επίσης τα γνωστότερα πρότυπα δομής μεταδεδομένων, καθώς και ελεγχόμενα λεξιλόγια διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων και οργανισμών. Σε πρακτικό επίπεδο, εκπονήθηκε και διαμοιράστηκε σε μουσεία της Ελληνικής επικράτειας ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ψηφιακή τεκμηρίωση στα Ελληνικά μουσεία. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση της υφιστάμενης συλλογής του Μουσείου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα οι ανάγκες τεκμηρίωσης της. Στη συνέχεια διενεργήθηκε προσομοίωση χρήσης του “προφίλ” εφαρμογής, αξιοποιώντας κυρίως πληροφορίες για τη συλλογή του που υπήρχαν ήδη διαθέσιμες από παλαιότερη απόπειρα καταγραφής της συλλογής από τον γράφοντα.

Αναφορικά με τα πορίσματα, από την παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης προέκυψε ένα “προφίλ” εφαρμογής για εφαρμογή σε περιβάλλον Συστήματος Διαχείρισης Συλλογών, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Μουσείου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ενώ έχει τη δυνατότητα καταγραφής «επαυξημένων» τεκμηρίων. Επιπρόσθετα, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του εξήχθησαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο καταγραφής, τεκμηρίωσης και διασύνδεσης «επαυξημένων» τεκμηρίων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με υλικό εντός και εκτός του μουσειακού χώρου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
μουσείο, καταγραφή, τεκμηρίωση, επαυξημένα τεκμήρια, ψηφιοποίηση, Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
143
Διπλωματική Εργασία Χαρίλαος Κατσιγιάννης Ιππίκογλου.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο