Εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους σε παιδιατρικούς ασθενείς και γονείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:3354103 52 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-16
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σιμάτου Ηλέκτρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βλαχιώτη Ευφροσύνη, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Βαρβάρα Μπουτοπούλου, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Βασιλική Μάτζιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους σε παιδιατρικούς ασθενείς και γονείς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους σε παιδιατρικούς ασθενείς και γονείς
Περίληψη:
Εισαγωγή : Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία πριν το χειρουργείο τα παιδιά και οι γο-νείς τους βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, κυρίως στο στάδιο της προετοιμασίας του ασθενούς και την εισαγωγή του στην αναισθησία
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του προ εγχειρητικού άγχους σε παιδιατρικούς ασθενείς και γονείς.
Μεθοδολογία : Η μελέτη ήταν μια συστηματική ανασκόπηση. Για την αναζήτηση πρωτο-γενών μελετών που διερευνούν την εκτίμηση του προ εγχειρητικού άγχους σε παιδιατρι-κούς ασθενείς και γονείς χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία PRISMA (Moheretal, 2009). Η αναζήτηση των σχετικών με το υπό μελέτη ζήτημα ερευνών διενεργήθηκε κατά την περίο-δο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2023 μέσω των βάσεων δεδομένων Pubmed, Google Scholar και Scopus. Για την ανεύρεση των μελετών πραγματοποιήθηκε χρήση στοχευμένων λέξεων-κλειδιών και επιλέχθηκαν άρθρα δημοσιευμένα στην Αγγλική γλώσσα.
Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι οι παιδιατρικοί ασθενείς παρουσιάζουν αρκετά υψηλά επίπεδα προ εγχειρητικού άγχους. Η ηλικία και το φύλο των παιδιών, το ιστορικό προηγούμενης εισαγωγής στο νοσοκομείο ή το ιστορικό χειρουργικής επέμβασης, το γονεϊκό άγχος, η οικογενειακή κατάσταση και το κοινωνικοοικονομικό προ-φίλ της οικογένειας αποτελούν παράγοντες που συσχετίζονται με την εκδήλωση προ εγ-χειρητικού άγχους στα παιδιά.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης είναι μείζονος σημασίας να εκτιμάται με αξιόπιστα εργαλεία το προ εγχειρητικό άγχος στα παιδιά και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα, εφόσον εντοπίζονται παράγοντες κινδύνου.
Λέξεις κλειδιά: Προ εγχειρητικό άγχος, παιδιά, γονείς, επέμβαση, νοσηλεία, παιδιατρικοί ασθενείς, άγχος .
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προεγχειρητικό άγχος, Παιδιά, Γονείς, Επέμβαση, Νοσηλεία, Παιδιατρικοί ασθενείς, Άγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
50
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΣΙΜΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (1) (1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.