Φαρμακογνωστική μελέτη του γένους Helichrysum Mill. (Asteraceae) στην Ελλάδα. Μελέτη του στενοενδημικού είδους H. amorginum και in vitro αποτίμηση βιοδραστικότητας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3365103 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-20
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σαμανίδης Ιορδάνης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δρ. Μητάκου Σοφία, Καθηγήτρια (επιβλέπουσα), Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος , Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Τζάκου Όλγα, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Μαρία Χαλαμπαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Σταύρος Λαλάς, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δρ. Ελένη Μαλούπα , Διευθύντρια Ερευνών, ΙΓΒΦΠ, ΒΒΚΚ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Δρ. Νίκος Κρίγκας, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΓΒΦΠ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φαρμακογνωστική μελέτη του γένους Helichrysum Mill. (Asteraceae) στην Ελλάδα. Μελέτη του στενοενδημικού είδους H. amorginum και in vitro αποτίμηση βιοδραστικότητας.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φαρμακογνωστική μελέτη του γένους Helichrysum Mill. (Asteraceae) στην Ελλάδα. Μελέτη του στενοενδημικού είδους H. amorginum και in vitro αποτίμηση βιοδραστικότητας.
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή, που αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια, επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη μελέτη της φυτοχημείας των 11 taxa (10 είδη, 2 υποείδη) του γένους Helichrysum ελληνικής προέλευσης και ειδικότερα του είδους H. amorginum.
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή στην οικογένεια Asteraceae και στο γένος Helichrysum, όπου αναφέρονται βοτανικές, φυτοχημικές, και εθνοφαρμακολογικές πληροφορίες των ειδών του γένους. Αυτές οι πληροφορίες εστιάζονται μετά στα 11 ιθαγενή είδη (έξι ενδημικά ή υπενδημικά) που φύονται στην Ελλαδικό χώρο.
Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η ποιοτική ανάλυση μεθανολικών εκχυλισμάτων των 11 taxa Helichrysum Mill. ελληνικής προέλευσης που συλλέχθηκαν από το φυσικό περιβάλλον με την τεχνική UPLC-HRMS. Περιγράφονται οι χημικές κατηγορίες των μεταβολιτών που προτείνονται με την συγκεκριμένη μεθοδολογία και γίνεται σχολιασμός για κάθε αυτοφυούς taxon ελίχρυσου.
Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης ενός από τα 10 είδη ελληνικής προέλευσης και συγκεκριμένα του H. amorginum. Έγινε ποιοτική ανάλυση αιθέριων ελαίων 9 ex situ καλλιεργημένων γονότυπων H. amorginum από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» (Θεσ/κη), με βάση την αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με αναλυτή μάζας (GC-MS). Πραγματοποιήθηκε Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων (HCA) και Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) για τον εντοπισμό διαφορών/ομοιοτήτων ανάμεσα στα αιθέρια έλαια (between-groups) των 10 δειγμάτων των εννέα γονότυπων καθώς και ανάλυση κυρίων συνιστωσών στα ποσοστά (%) των 9 κυριότερων συστατικών των 10 δειγμάτων των εννέα γονότυπων.
Στο κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται μεταβολομική ανάλυση με την τεχνική UPLC-HRMS 19 γονότυπων H. amorginum ex situ καλλιέργειας από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» (Θεσ/κη). Παρασκευάστηκαν μεθανολικά εκχυλίσματα τα οποία αναλύθηκαν με την τεχνική UPLC-HRMS και εφαρμόστηκε ένα μεταβολομικό μοντέλο διάκρισης της ποιοτικής σύστασης εκχυλισμάτων με γνώμονα την ανάδειξη συγκεκριμένων μεταβολιτών – βιοδεικτών υπεύθυνων για την εποχική διακύμανση του μεταβολικού τους προφίλ.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση εκχυλισμάτων με την τεχνική GC-MS, UPLC-HRMS καθώς και απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών από in situ, βιολογικής καλλιέργειας, φυτικό υλικό H. amorginum της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. Επίσης, μελετήθηκε η ικανότητα παγίδευσης ελεύθερης ρίζας (DPPH) και αναστολής του ενζύμου τυροσινάση από εκχυλίσματα του H. amorginum σε in vitro τεστ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
φαρμακογνωστική μελέτη, ελληνικό γένος Eλίχρυσο, Eλίχρυσο αμοργινό
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
356
Αριθμός σελίδων:
414
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-05-21.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ_Ιορδάνη Σαμανίδη.pdf
14 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-05-21.