Συνεδρίαση 4η: 23 Δεκεμβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55686 738 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 4η: 23 Δεκεμβρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19251223
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αλυκών, μέλος
Β. Τούντας, θητεία, ανανέωση
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Λέων Πίντος, διδακτορική διατριβή
Τομαράς
Παιδαγωγικό ενδεικτικό
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Γεώργιος Δεγιώργης
Ακαδημαϊκό Οικοτροφείο
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθοί
Οργανισμός Πανεπιστημίου, μεταβολή
Φυσική Χημεία, έκτακτη έδρα, πλήρωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3