Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59704 1035 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες


Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κορφιωτάκης, υπουργός, πρόσκληση, κοσμήτορες, καθηγητές, παρουσία, Ανάκτορα,
Βασίλειος Λάκων, διδάκτωρ, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, απονομή, βραβείο Ιωνιδών, καθηγητές, γνωμοδότηση, Θεόδωρος Μανούσης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική σχολή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εγκύκλιος, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, κοινοποίηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9