Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59785 1000 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
24.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Εθνική Τράπεζα, διοίκηση, κατάθεση, λογαριασμός, υπόλοιπο, πίστωση, γενικός ισολογισμός, εξάμηνο, πρώτο, δεύτερο, μέρισμα, κεφάλαια, αποθεματικά,
χρεωστικό ομόλογο,
Θεόδωρος Μανούσης, ποσό, οφειλόμενο, τόκοι, κατάθεση,
μέρισμα, μετοχή, αποθεματικό, έκτακτο, τακτικό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18