Αξιολόγηση της επίδρασης της διατροφής των Σολομοειδών στα καρδιαγγειακά νοσήματα και μελέτη των in vitro καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων παραπροϊόντος ελαιουργίας (ελαιοπυρήνα)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316274 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-19
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λυτούδη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ζαμπετάκης Επίκουρος Καθηγητής (Επιβλέπων), Μαρκάκη Παναγιώτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Προεστός Χαράλαμπος Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της επίδρασης της διατροφής των Σολομοειδών στα καρδιαγγειακά νοσήματα και μελέτη των in vitro καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων παραπροϊόντος ελαιουργίας (ελαιοπυρήνα)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Evaluation of the effect of nutrition on cardiovascular disease οf salmonidae and in vitro study of the cardioprotective properties byproduct of oil production (olive pomace)
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στη μελέτη δυο ιχθύων, της
Ιριδίζουσας Πέστροφας (Oncorhynchus mykiss) και τριών ομάδων Σολομού Ατλαντικού
(Salmo salar), όπως επίσης και των τροφών τους. Ως πρώτο στάδιο της μελέτης
ήταν η εκχύλιση των δειγμάτων και η παραλαβή των ολικών λιποειδών (TL) τους και
ο διαχωρισμός αυτών σε ολικά πολικά λιποειδή (TPL) και ολικά ουδέτερα λιποειδή
(TNL). Στη συνέχεια ακολούθησε βιολογικός προσδιορισμός σε πλυμένα αιμοπετάλια
κουνελιού in vitro στα TL, TPL και TNL, για να προσδιοριστεί η ύπαρξη
αναστολέων ή αγωνιστών του PAF. Παράλληλα με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας
(GC-FID) έγινε ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των σημαντικότερων λιπαρών
οξέων των TPL και TNL της πέστροφας και της τροφής της, καθώς και των TPL των
τριών ομάδων σολομών και των τροφών τους.
Σε επόμενο στάδιο, εκχυλίστηκε δείγμα ελαιοπυρήνα και παρελήφθησαν τα ολικά
λιποειδή του (TL), τα οποία διαχωρίστηκαν σε ολικά πολικά λιποειδή (TPL) και
ολικά ουδέτερα λιποειδή (TNL). Στη συνέχεια ακολούθησε περαιτέρω διαχωρισμός με
παρασκευαστική χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) σε επιμέρους λιποειδικά
κλάσματα. Τα ολικά, τα ολικά πολικά και τα πολικά λιποειδικά κλάσματα
εξετάστηκαν ώστε να διαπιστωθεί με βιολογικό προσδιορισμό σε πλυμένα
αιμοπετάλια κουνελιού η ικανότητά τους να αναστέλλουν ή όχι την επαγόμενη από
τον PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων. Παράλληλα με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας
(GC-FID) έγινε ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των σημαντικότερων λιπαρών
οξέων των TPL του ελαιοπυρήνα.Απεδείχθη ότι όλα τα δείγματα ιχθύων και
ιχθυοτροφών εμφάνισαν βιολογική δράση, παρεμποδίζοντας έτσι τη δράση του PAF
και άρα των σχηματισμό αθηρωματικών πλακών. Σε σύγκριση μεταξύ των τριών ομάδων
σολομών απεδείχθη ότι η Ιχθυοτροφή 1, όπως και ο Σολομός 1 εμφάνισε ισχυρότερη
ανασταλτική δράση, γεγονός που ερμηνεύεται από τη σύνθεση της αντίστοιχης
ιχθυοτροφής, η οποία συντίθεται κυρίως από ιχθυέλαιο και ιχθυάλευρο. Έτσι, η
μερική αντικατάσταση ιχθυελαίου με κραμβέλαιο δεν είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθεί δείγμα ελαιοπυρήνα
για την πιθανή βιολογική του δράση, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό
ιχθυοτροφής. Τα αποτελέσματα του βιολογικού προσδιορισμού ήταν πολύ
ενθαρρυντικά, καθώς τα ολικά, τα ολικά πολικά και πολικά λιποειδικά κλάσματά
του κατέδειξαν ανασταλτική δράση στην επαγόμενη από τον PAF συσσώρευση
αιμοπεταλίων.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιριδίζουσα Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), Σολομός Ατλαντικού (Salmo salar), Ελαιοπυρήνας, Πολικά λιποειδή, Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF)
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
xvii-xxii, 129
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
xxii, 140