Ανάλυση συστήματος “Near Field Communication (NFC)” κινητές πληρωμές (Mobile Payments) και ανάλυση αγοράς

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324045 1550 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ζαχαράκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Βαρουτάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση συστήματος “Near Field Communication (NFC)” κινητές πληρωμές (Mobile Payments) και ανάλυση αγοράς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
τεχνολογιών που αφορούν την ασφαλή ανταλλαγή εμπιστευτικών η μη δεδομένων, ώστε
με αυτό τον τρόπο να πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά
διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου όπως είναι για παράδειγμα οι οικονομικές
συναλλαγές. Όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των κινητών πληρωμών σε
όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, έτσι έχουν αναπτυχτεί τεχνολογίες όπως
η NFC (Near Field Communication) και η RFID(Radio frequency identification) οι
οποίες αποτελούν βασικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων τα όποια
χρησιμοποιούνται και συγχρόνως αναπτύσσονται από συνεργασίες διαφόρων
επιχειρήσεων κινητών δικτύων, τραπεζών και εταιριών κατασκευής κινητών. Όλο και
περισσότερος κόσμος πλέον αγοράζει «έξυπνα κινητά» τα όποια περιέχουν την
τεχνολογία NFC και είναι σε θέση να πραγματοποιούν συναλλαγές
εγγύτητας(proximity payments)

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, επικεντρώνεται στην σημασία του συστήματος NFC
και των κινητών πληρωμών στην σύγχρονη εποχή. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναλύει τη
λειτουργία του συστήματος NFC και επίσης κάνει αναφορά στα πλεονεκτήματα του.
Ταυτόχρονα αναλύονται και άλλες τεχνολογίες που συσχετίζονται, όπως το RFID και
το NDEF. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ασφάλεια του NFC, τις απειλές και τους
τρόπους αντιμετώπισης τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κινητές
πληρωμές, τους τύπους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κινητών πληρωμών, ενώ
ταυτόχρονα την χρήση του NFC στις ανέπαφες συναλλαγές εγγύτητας (contactless
proximity payments).
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύουμε την αγορά των κινητών πληρωμών και ταυτόχρονα
παρέχονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των κινητών πληρωμών σε όλο τον
κόσμο.

Ολοκληρώνοντας την εργασία, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα
που προέκυψαν.
Λέξεις-κλειδιά:
Επικοινωνία κοντινού πεδίου, Ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων, κινητές πληρωμές, πληρωμές εγγύτητας, στατιστική οικονομική ανάλυση κινητών πληρωμών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8-10 , 49-52
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
22
Αριθμός σελίδων:
53
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.