Χαρακτηρισμός και μεταβολή των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών σιδηρούχου σμεκτιτικής αργίλου κατά την αλληλεπίδραση με διαλύματα υψηλής περιεκτικότητας μετάλλων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2880066 57 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-08-08
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΩΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριάδνη Αργυράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιτριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηρισμός και μεταβολή των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών σιδηρούχου σμεκτιτικής αργίλου κατά την αλληλεπίδραση με διαλύματα υψηλής περιεκτικότητας μετάλλων
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χαρακτηρισμός και μεταβολή των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών σιδηρούχου σμεκτιτικής αργίλου κατά την αλληλεπίδραση με διαλύματα υψηλής περιεκτικότητας μετάλλων
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών φυσικών αργιλικών υλικών από την λεκάνη των Βενζίων Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν έξι (6) αργιλικά δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο από λατομικούς χώρους της ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.. Οι μέθοδοι των προσδιορισμών περιλάμβαναν παριθλασιμετρία ακτίνων X για ποιοτική ορυκτολογική ανάλυση, υπολογισμό της ιοντοεναλλακτικής ικανότητας των υλικών με την μέθοδο κυανού του μεθυλενίου, υπολογισμό της φυσικής υγρασίας, του ορίου υδαρότητας, του ορίου πλαστικότητας, του ειδικού βάρους, καθώς πραγματοποιήθηκε και κοκκομετρική διαβάθμιση. Επίσης, στα υλικά μελετήθηκε η μεταβολή της διαπερατότητας κατά την αλληλεπίδραση των δειγμάτων αυτών με διάλυμα χαμηλού pH και υψηλής συγκέντρωσης TDS, το οποίο προήλθε από έκπλυση μεταλλευτικού αποβλήτου της περιοχής του Στρατωνίου Χαλκιδικής. Οι κύριες ορυκτολογικές φάσεις που προσδιορίστηκαν περιλαμβάνουν, σιδηρούχο σμεκτίτη, νοντρονίτη, και φυσικό μίγμα σμεκτίτη-παλυγκορσκίτη. Η ιοντοεναλλακτική ικανότητα των δειγμάτων κυμάνθηκε από 49-67 (meq/100g δείγματος) και συγκεκριμένα τα δείγματα που περιείχαν παλυγκορσκίτη παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές. Ο γεωτεχνικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε στην ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ, από τον οποίο εξάχθηκε γεωτεχνική ταξινόμηση των δειγμάτων. Τα δείγματα ταξινομούνται στην κατηγορία MH Elastic Silt, με βάση το ASTM D2487-00 . Στην συνέχεια, υπολογίστηκε ο συντελεστής διαπερατότητας στις τρείς (3) παρακάτω περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν τα υπό μελέτη δείγματα τα οποία κορέστηκαν με απιονισμένο νερό, στην δεύτερη ενεργοποιημένα δείγματα (ενεργοποίηση με Na2CO3) με απιονισμένο νερό και τέλος ενεργοποιημένα δείγματα με διάλυμα χαμηλού pH και υψηλής συγκέντρωσης TDS. Ο συντελεστής διαπερατότητας μειώνεται λόγω της ενεργοποίησης των δειγμάτων, καθώς και με την αλληλεπίδραση του με το διάλυμα. Το χαμηλό pH του διαλύματος μεταβλήθηκε σε βασικό (pH=9) και η συγκέντρωση των TDS αυξήθηκε πιθανά λόγω της διάλυσης των οκταέδρων του σμεκτίτη σε χαμηλά pH απελευθερώνοντας έτσι ιόντα όπως Si, Al, Ca, Fe. Μέσω των αποτελεσμάτων και με βάση την ελληνική νομοθεσία όλα τα δείγματα προτείνονται κατάλληλα για χρήση αργιλικών επενδύσεων δαπέδου (base liners) σε χώρους απόθεσης αποβλήτων αδρανών υλικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σμεκτίτης, παλυγκορσκίτης, ανάλυση XRD, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, γεωμεμβράνες, στράγγισμα χαμηλού pH
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
59
Διπλωματική Σιώζιος-Φουρμούζης.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο