Έντυπα

Αρχείο uoadl:col_histarchbooks 16224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έντυπα
Περιγραφή / Μέγεθος:
Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Χρονική κάλυψη:
1837-1986
Παραγωγός:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

61. Έκθεσις της Επιτροπής επί της Μεταφράσεως του Δάντου εν τω Διαγωνίσματι Δ. Οικονόμου, υπό του εισηγητού Θ. Αφεντούλη

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72573
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Οικονόμειο Μεταφραστικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Αφεντούλης Θεόδωρος
Έτος έκδοσης:
1873

62. Έκθεσις της επί του Μεταφραστικού Αγώνος του κ. Δ. Α. Οικονόμου Επιτροπής κατά την Γ' αυτού περίοδον, καθ' ην υπεβλήθησαν μεταφράσεις του Nathan του Λέσσιγγ, του W. Tell του Σίλλερ και του Gôtz v. Berlichingen του Γαίτε. Ανεγνώσθη εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 31 Οκτωβρίου 1876

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72579
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Οικονόμειο Μεταφραστικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1876

63. Κρίσις επί του Οικονομείου Διαγωνίσματος του κατά το 1879 υπό του εισηγητού Θ. Αφεντούλη

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72584
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Οικονόμειο Μεταφραστικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Αφεντούλης Θεόδωρος
Έτος έκδοσης:
1879

64. Λόγος και Κρίσις του Οικονομείου Αγώνος περί της Συγγραφής Στοιχειώδους Εγχειριδίου της Φυσικής υπό Αναστασίου Κ. Χρηστομάνου, Καθηγητού της Χημείας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72589
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Οικονόμειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Χρηστομάνος Αναστάσιος Κ.
Έτος έκδοσης:
1884

65. Κρίσις της επί του Συμβουλιδείου Αγώνος Επιτροπής του 1871. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 30 Μαΐου υπό του εισηγητού Γεωργίου Καραμήτσα

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72591
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Συμβουλίδειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Καραμήτσας Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
1871

66. Θεοδώρου Ροδοκανάκη Φιλολογικός Αγών ήτοι Κρίσις της πρώτης εις τον Αγώνα τούτον σταλείσης Πραγματείας περί του καθ' Όμηρον Πολιτεύματος των Ηρωικών Χρόνων. Γενομένη εν τω Πανεπιστημίω τη 20 Μαΐου, επετείω ημέρα της τούτου ιδρύσεως

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72610
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Ροδοκανάκειο Φιλολογικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1861

67. Θεοδώρου Ροδοκανάκη Φιλολογικός Αγών ήτοι Κρίσις των κατά την δευτέραν περίοδον εις τον αγώνα τούτον σταλεισών πραγματειών περί του καθ' Όμηρον Οικιακού Βίου των Ελλήνων. Γενομένη εν τω Πανεπιστημίω τη 12 Μαΐου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72614
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Ροδοκανάκειο Φιλολογικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1863

68. Του Ροδοκανακείου Φιλολογικού Διαγωνίσματος Έκθεσις, ήτοι Κρίσις των κατά την τρίτην αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών περί του Ομηρικού Ζητήματος

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72619
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Ροδοκανάκειο Φιλολογικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1865

69. Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη Φιλολογικός Αγών ήτοι Κρίσις των κατά την Δ' αυτού περίοδον σταλεισών πραγματειών, ως υπόθεσις είναι Η Ιστορία της Ελληνικής Παιδείας παρ' Έλλησιν από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821. Ης εν τέλει προστίθενται και τα νέα ζητήματα της Ε' και ΣΤ' περιόδου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72634
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Ροδοκανάκειο Φιλολογικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1867

70. Κρίσις του Νικοδημείου Αγώνος. Αναγνωσθείσα υπό του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου τη 9 Μαρτίου 1880 εν τη αιθούση του Βαρβακείου Λυκείου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72640
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Νικοδήμειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Σκορδέλης Βλ.
Έτος έκδοσης:
1880

73. Κρίσις της Επιτροπής των Ελλανοδικών του Φιλαδελφείου Ποιητικού Αγώνος, αναγνωσθείσα τη δεκάτη έκτη Απριλίου εν τω Ζαππείω Μεγάρω υπό του εισηγητού Ν. Γ. Πολίτου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72670
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Φιλαδέλφειο Ποιητικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Πολίτης Νικόλαος Γ.
Έτος έκδοσης:
1889

74. Κρίσις του Νεγρεποντίου Θεολογικού Διαγωνίσματος. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου τη 6 Ιανουαρίου 1876, υπό του εισηγητού Νικ. Μ. Δαμαλά

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72674
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Νεγρεπόντιο Θεολογικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Δαμαλάς Νικόλαος
Έτος έκδοσης:
1876

77. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1890-1891 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1890-1891 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72843
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1890

78. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1891-1892 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1891-1892 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72844
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1891

79. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1892-1893 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1892-1893 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72853
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1892

80. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1893-1894 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1893-1894 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72854
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1893