Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845

Folder uoadl:59574 4232 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845
Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 403, 580Β, 408, 305, 309, 345, 186, 216, 143, 7, 673

Φίλτρο

 

21. Διάφορα

Subfolder uoadl:59595
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142281
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

23. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)

Subfolder uoadl:1337199
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)