Ακαδημαϊκό έτος 1849-1850

Folder uoadl:59686 4062 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1849-1850
Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 354, 186, 225, 143, 119, 12, 216, 661, 673

Φίλτρο

 

21. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.4)

Subfolder uoadl:59707
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

22. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59708
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

23. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59710
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

24. Διάφορα

Subfolder uoadl:59711
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

25. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59713
Unit:
Historical Archive

26. Κτήματα

Subfolder uoadl:122437
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

27. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142288
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

28. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.5Α)

Subfolder uoadl:1363369
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

29. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.5Β)

Subfolder uoadl:1363372
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)