Παρέμβαση σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324022 2328 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-29
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μωρέτη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Τούντας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρέμβαση σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο ΣΔτ2 είναι νόσος πολυπαραγοντική. Η διατροφή επηρεάζει όχι μόνο την εμφάνιση,
αλλά και τη σοβαρότητα του διαβήτη. Τα προγράμματα αγωγής υγείας σε ασθενείς με
Σακχαρώδη Διαβήτη, θα πρέπει να εστιάζουν στην κατάλληλη διατροφή. Σε πολλές
μελέτες, εφαρμόστηκε το Διαθεωρητικό Μοντέλο για την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου
διατροφής σε ασθενείς με ΣΔτ2.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών σε
ασθενείς με ΣΔτ2 καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισης του σταδίου αλλαγής
συμπεριφοράς του διαθεωρητικού μοντέλου και της βελτίωσης των διατροφικών
συνηθειών. Επιμέρους στόχοι είναι η μετακίνηση σε επόμενα στάδια αλλαγής
συμπεριφοράς του διαθεωρητικού μοντέλου, η ενίσχυση των πλεονεκτημάτων για την
αλλαγή συμπεριφοράς και η ενίσχυση των διαδικασιών που ισχυροποιούν την αλλαγή
συμπεριφοράς. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ΣΔτ2, οι οποίοι χωρίστηκαν με
τυχαίο τρόπο σε 2 ομάδες, ομάδα ελέγχου και ομάδα παρέμβασης. Στην ομάδα
ελέγχου δόθηκε μόνο έντυπο υλικό ενώ στην ομάδα παρέμβασης έγινε συμβουλευτική
με την μέθοδο της συνέντευξης παρώθησης και δόθηκε ταυτόχρονα έντυπο υλικό.
Μετά από ένα μήνα, στην ομάδα παρέμβασης έγινε και τηλεφωνική συνέντευξη. Η
παρούσα μελέτη διεξήχθη στο διαβητολογικό ιατρείο του Κ.Υ. Καλυβίων και
συμμετείχαν 40 ασθενείς με ΔΣτ2.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν βελτίωση πολλών διατροφικών συνηθειών στην
ομάδα παρέμβασης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, στην ομάδα παρέμβασης
επετεύχθη μετακίνηση σε επόμενο στάδιο αλλαγής συμπεριφοράς σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της βελτίωσης των διατροφικών
συνηθειών και της μετακίνησης σε επόμενο στάδιο αλλαγής συμπεριφοράς. Επιπλέον,
σημειώθηκε σημαντική αύξηση των παραγόντων υπέρ της αλλαγής και σημαντική
μείωση των παραγόντων κατά της αλλαγής συμπεριφοράς. Τέλος, οι διαδικασίες που
σχετίζονται με την αλλαγή συμπεριφοράς βελτιώθηκαν σημαντικά.
Είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα αγωγής υγείας
για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών που σχετίζονται με πολλές σύγχρονες
νόσους, καθώς και ποικίλες δράσεις για τη διατήρηση της υγείας πληθυσμών σε
όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο αποφεύγοντας παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν
σε νοσηρές καταστάσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαβήτης τύπου 2, Διατροφή, Διαθεωρητικό Μοντέλο, Παρέμβαση, Υγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
339
Αριθμός σελίδων:
144
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.