«Μουσικό ακουστικό ερέθισμα και δείκτες κινητικού ελέγχου ατόμων με αυτισμό»

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2944779 35 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , ίδρυμα ΕΚΠΑ, Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της άσκησης,
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Μουσικό ακουστικό ερέθισμα και δείκτες κινητικού ελέγχου ατόμων με αυτισμό»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Μουσικό ακουστικό ερέθισμα και δείκτες κινητικού ελέγχου ατόμων με αυτισμό»
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο επαρκής κινητικός έλεγχος έχει σημαντικό ρόλο για την εκτέλεση των
καθημερινών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Στην αναπτυξιακή διαταραχή του
αυτισμού, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κινητικού ελέγχου οι οποίες
υπάρχουν καθ’ όλη την ενήλικη ζωή τους. Η ισορροπία, ο κινητικός συντονισμός και
η λεπτή κινητική δεξιότητα αποτελούν κάποιους από τους βασικούς δείκτες κινητικού
ελέγχου. Η ακρόαση μουσικού ακουστικού ερεθίσματος φαίνεται να επιδρά θετικά σε
δείκτες κινητικού ελέγχου όπως για παράδειγμα η στατική ισορροπία ή ο κινητικός
συντονισμός. Η θετική αυτή επίδραση συνδέεται με το φαινόμενο της κινητικής
παράσυρσης στο οποίο ο μουσικός κτύπος λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς
για τα όρια του κύκλου κίνησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση
δεικτών κινητικού ελέγχου κατά την ακρόαση μουσικού ακουστικού ερεθίσματος σε
ενήλικα αυτιστικά άτομα.
Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν 17 συνολικά άτομα, 9 άτομα με αυτισμό
και 8 τυπικά άτομα, ηλικίας μεταξύ 18 έως 21 ετών. Για την διαδικασία της μέτρησης
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο αξιολόγησης Bruininks-Oseretsky Test of Motor
Proficiency (BOT-2), από το οποίο επιλέχθηκαν 7 συνολικά δοκιμασίες που
αφορούσαν τρείς δείκτες κινητικού ελέγχου: Α) ισορροπία (στατική ισορροπία:
παραμονή σε μονοποδική όρθια στάση πάνω σε ευθεία γραμμή και δυναμική
ισορροπία: ελεύθερη ευθύγραμμη βάδιση πάνω σε σχεδιασμένη γραμμή και
ευθύγραμμη βάδιση «πτέρνα – δάκτυλα», Β) κινητικός συντονισμός (ομόπλευρος και
ετερόπλευρος: ταυτόχρονη επαναληπτική κρούση χεριού και ποδιού της ίδιας και της
αντίθετης, αντίστοιχα πλευράς) και Γ) λεπτή κινητική δεξιότητα (σχεδιασμός συνεχούς
(τετράγωνο) και μη συνεχούς (σταυρός) ευθύγραμμου σχήματος). Όλες οι δοκιμασίες
πραγματοποιήθηκαν και υπό την ακρόαση μουσικού ακουστικού ερεθίσματος με
iv
έντονο μουσικό κτύπο σε μέτρο 4/4. Η βαθμολόγηση των δοκιμασιών έγινε με βάση
το σύστημα ΒΟΤ-2. Η στατιστική ανάλυση αφορούσε το μη παραμετρικό έλεγχο
Mann-Whitney test για τη σύγκριση μεταξύ τυπικών και αυτιστικών ατόμων και το μη
παραμετρικό έλεγχο Wilcoxon ranking test για την επίδραση του μουσικού ακουστικού
ερεθίσματος. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό πρόγραμμα IBM SPSS
Statistics (v. 25.0) και το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε p ≤ 0.05.
Αποτελέσματα: Τα αυτιστικά άτομα εμφάνισαν αδυναμία εκτέλεσης ορισμένων
δοκιμασιών χωρίς την παρουσία του μουσικού ακουστικού ερεθίσματος γεγονός που
δεν επέτρεψε τελικά εξέταση της επίδρασης του ακουστικού ερεθίσματος στους δείκτες
κινητικού ελέγχου. Για τις δοκιμασίες υπό ακρόαση του μουσικού ακουστικού
ερεθίσματος, τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα με τα άτομα που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού έχουν σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία σε όλους τους δείκτες
κινητικού ελέγχου συγκριτικά με τα τυπικά άτομα.
Συζήτηση-συμπεράσματα: Ο κινητικός έλεγχος ενηλίκων ατόμων στο φάσμα του
αυτισμού κατά την ακρόαση μουσικού ακουστικού ερεθίσματος είναι χαμηλότερος
συγκριτικά με τυπικά άτομα, με τους δείκτες στατικής και δυναμικής ισορροπίες,
ομόπλευρου και ετερόπλευρου κινητικού συντονισμού καθώς και λεπτής κινητικής
δεξιότητας να εμφανίζουν συστηματικά χαμηλότερη βαθμολογία. Η παρούσα εργασία
δεν ολοκληρώθηκε ως προς τον έλεγχο της επίδρασης του μουσικού ακουστικού
ερεθίσματος καθώς οι συμμετέχοντες που ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού δεν
ολοκλήρωσαν αποδοτικά το σύνολο των δοκιμασιών κατά την απουσία ακουστικού
ερεθίσματος. Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει την ενδεχόμενη θετική προοπτική της
χρήσης μουσικού ακουστικού ερεθίσματος κατά τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
δεικτών κινητικού ελέγχου σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ισορροπία, αυτισμός, μουσικό ακουστικό ερέθισμα, κινητικός συντονισμός,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
51
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ-Pergamos_10-May_2021.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο