Αφιέρωμα εις Γεώργιον Ιω. Οικονομόπουλον

Honorific Edition uoadl:1002468 2840 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα εις Γεώργιον Ιω. Οικονομόπουλον
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Oikonomopoulos, Georgios I.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1981
Place of publication:
Αθήναι - Κομοτηνή
Number of pages:
363
Bib number:
97715
Usher Number:
34(082.2) ΟικΓ α 1981

Φίλτρο

 

1. Το παραδεκτό της ανακοπής ερημοδικίας για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τον Κ. Φορ. Δ.

Paper in Honorific Edition uoadl:1004174
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
Tax Law

2. Η νομική φύσις του εκ του ΑΚ 374 ισχυρισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1004176
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης , Αστέριος Κ.
Main subject category:
General Principles of Civil Law

3. Η υποθηκική αγωγή του προσημειωσιούχου δανειστού

Paper in Honorific Edition uoadl:1004180
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δημοσθένης, Πέτρος Δ.
Main subject category:
Real Property Law

4. Η έμμεσος δια δικαστικών τεκμηρίων απόδειξις

Paper in Honorific Edition uoadl:1004183
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Main subject category:
Civil Procedure

5. Η συστηματική θέσις των κανόνων κατανομής του βάρους της αποδείξεως και το εξ αυτών δεδικασμένον

Paper in Honorific Edition uoadl:1004187
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Procedure

6. Προβλήματα του ελληνικού δικαίου της διαιτησίας από συγκριτική άποψη

Paper in Honorific Edition uoadl:1004189
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kerameus, Constantin
Main subject category:
Civil Procedure

7. Δωσιδικία του δημοσίου επό αγωγής δημοσίου υπαλληλου αφορώσης χρηματικήν παροχήν

Paper in Honorific Edition uoadl:1004194
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Main subject category:
Administrative Law

8. Επίδειξις εγγράφων και μικροδιαφοραί

Paper in Honorific Edition uoadl:1004199
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουτουρίσης, Κωνσταντίνος Ι.
Main subject category:
Civil Procedure

9. Η ομοδικία κατά το παρ' ημίν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1004206
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Main subject category:
Civil Procedure

10. Τα συνταγματικά θεμέλια της δικαστικής προστασίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004210
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Civil Procedure

11. Κατάσχεσις της υπό αίρεσιν ή προθεσμίαν ή μελλούσης απαιτήσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004216
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπρίνιας, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Civil Procedure

12. Η διαιτητική πραγματογνωμοσύνη

Paper in Honorific Edition uoadl:1004220
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νικολόπουλος, Γεώργιος Χ.
Main subject category:
Civil Procedure

13. Η κρατικοποίηση επιχειρήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1004224
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Main subject category:
Commercial Law

14. Η υπό των επαγγελματικών σωματείων και οργανώσεων άσκησις των δικαιωμάτων των μελών αυτών και η παρέμβασις τούτων εις τας σχετικάς δίκας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004229
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Labour Law

15. Προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση χρέους συνοφειλέτη ή τρίτου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004234
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Real Property Law

16. Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 Κ.Πολ.Δ. κατά την νομολογίαν του Άρειου Πάγου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004238
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ψωμάς, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Civil Procedure