Separation and Recovery of Natural & Anthropogenic Organic Polymers in soils of Attica, Greece

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3392648 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-03-21
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
ΚΟΥΤΣΟΥΡΈΑ ΣΤΕΦΑΝΊΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριάδνη Αργυράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Separation and Recovery of Natural & Anthropogenic Organic Polymers in soils of Attica, Greece
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχωρισμός και ανάκτηση φυσικών και ανθρωπογενών οργανικών πολυμερών σε εδάφη της Αττικής, Ελλάδα
Περίληψη:
Λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη μέγιστη ποσότητα των 300 χιλιάδων τόνων μικροπλαστικών (MPs) που απελευθερώνονται ετησίως στην ΕΕ και τη σπανιότητα των συστηματικών ερευνών για τα MPs, η παρακολούθηση και η διαχείριση των πιθανών κινδύνων τους εμπεριέχουν σημαντικές προκλήσεις για ερευνητές και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους και της σύνθεσής τους, η έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας υπαίθρου και ανάλυσης, μονάδων αναφοράς και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη σύνθεση των ερευνητικών ευρημάτων, την ερμηνεία των δεδομένων και την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. Επιπλέον, μέχρι σήμερα η έρευνα ήταν κυρίως στην ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των MPs στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα τυποποιημένα πρωτόκολλα για την ανάκτηση και χαρακτηρισμό των MPs στα εδάφη είναι ακόμα υπό έρευνα, αν και έχει καθιερωθεί ότι χαρακτηρίζονται από αυξημένη ικανότητα απορρόφησης λόγω της μεγάλης ειδικής επιφάνειάς τους· έτσι, απορροφούν τυπικούς ρυπογόνους του εδάφους όπως μέταλλα και μεταλλοειδή, προωθώντας τη διάδοσή τους στο περιβάλλον.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, επιλέχθηκαν δείγματα εδάφους από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, τα οποία συλλέχθηκαν από δασικές περιοχές στο πλαίσιο προηγούμενης έρευνας σε βάθος 0-20 cm και 20-40 cm. Διεξάχθηκαν πειράματα ελεγχόμενου εμβολιασμού (spiking experiment) σύνθετου εδαφικού δείγματος με τη προσθήκη μετρημένων σύνθετων πολυμερών που είχαν υποστεί ελεγχόμενη άλεση για τη μείωση του μεγέθους τους. Δοκιμάστηκαν διάφορες τεχνικές επεξεργασίας και διαχωρισμού για να βελτιωθεί η ανάκτηση και να διευκολυνθεί ο χαρακτηρισμός των μικροπλαστικών σε ένα ελεγχόμενο πείραμα. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών χημικών αντιδραστηρίων, για την χώνευση των οργανικών σωματιδίων [διάλυμα Strand, ΚOH (2,6%), H2O2 (30%), και χώνευση μέσω παγκρεατικών ενζύμων]. Για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των MPs χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές, όπως η οπτική παρατήρηση μέσω μικροσκοπίου, FTIR και Raman φασματοσκοπία.
Όλες οι μέθοδοι επεξεργασίας μπόρεσαν να αποσυνθέσουν μερικώς τα συσσωματώματα οργανικής ύλης, ενώ τα δύο χλωριούχα διαλύματα διαχώρισαν τα ελαφρύτερα πλαστικά σωματίδια όπως το πολυαιθυλένιο (PE) και το πολυστυρένιο (PS). Παρά την μεγαλύτερη πυκνότητά τους, τα σωματίδια από PVC, PET και ελαστικά αυτοκινήτων αποκτήθηκαν και από τις δύο τεχνικές διαχωρισμού πυκνότητας. Ωστόσο, τα διαλύματα KOH και Strand δεν μπόρεσαν να αποσυνθέσουν οργανικά συσσωματώματα. Για την ολοκλήρωση του ελεγχόμενου πειράματος είναι σημαντικό να συνεχιστεί η πειραματική διαδικασία, καταμετρώντας το σύνολο των οργανικών σωματιδίων με χρήση οργάνου FTIR και λογισμικού καταμέτρησης. Σε επόμενο στάδιο της έρευνας προτείνεται η εφαρμογή των μεθόδων διαχωρισμού σε δείγματα εδάφους άγνωστης περιεκτικότητας μικροπλαστικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μικροπλαστικά, Ρύπανση, Μέθοδοι χαρακτηρισμού, Διαχωρισμός πυκνότητας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
64
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-10-02.

BSc Thesis_Stefania Koutsourea Separation and Recovery of Natural & Anthropogenic Organic Polymers in soils of Attica, Greece.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-10-02.