Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου: επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του

Honorific Edition uoadl:1002462 3995 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου: επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του
Honored person or collectivity:
Triantaphyllopoulos, Konstantinos Demetrios
Publisher:
[χ.ό.]
Year of publication:
1959
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
524
Bib number:
86920
Usher Number:
34(082.2) TριΚ τ 1959

Φίλτρο

 

1. Σύγκρισις του βυζαντιακού φονικού δικαίου προς το αρχαίον ελληνικόν και μάλιστα το αττικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1003206
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
History of Law

2. Τα αντικείμενα και αι δυνατότητες της συγχρόνου νομισματικής πολιτικής

Paper in Honorific Edition uoadl:1003207
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences

3. Η φορολογική κατοικία ως τίτλος φορολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1003211
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Main subject category:
Tax Law

4. Διεξαγωγή δίκης άνευ πληρεξουσιότητος και συνέπεια αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1003213
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Law and Legislation

5. Παραβιάσεις υπό του ατόμου κανόνων διεθνούς δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003215
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Eustathiades, Kōnstantinos Th. (Kōnstantinos Thoukydidou)
Main subject category:
International Law

6. Αι εθνικοποιήσεις εις τα νέα ευρωπαϊκά συντάγματα

Paper in Honorific Edition uoadl:1003218
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Svolos, A. I. (Alexandros I.)
Main subject category:
European law

7. Ο νόμος του Habeas Corpus του 1679

Paper in Honorific Edition uoadl:1003223
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Sgouritsas, Chrestos Georgiou
Main subject category:
Human Rights

8. Ζητήματα εκ της διαδικασίας του διαζυγίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003227
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Maridakis, Georgios S.
Main subject category:
Family Law

9. Η καθιέρωσις των αρχών της Νυρεμβέργης υπό της συνδιασκέψεως του Λονδίνου 1945

Paper in Honorific Edition uoadl:1003232
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Spyropoulos, J.
Main subject category:
International Law

10. Δικαιοδοσία επί διεθνών διαφορών ιδιωτικού δικαίου κατα τους καποδιστριακούς χρόνους

Paper in Honorific Edition uoadl:1003234
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Main subject category:
History of Law

11. Λαϊκόν και επίσημον δίκαιον εις την νομικήν ζωήν

Paper in Honorific Edition uoadl:1003235
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
Law and Legislation

12. Η νομική θέσις του ενεχυρούχου δανειστού μετά την πτώχευσιν του ενεχυράσαντος

Paper in Honorific Edition uoadl:1003239
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rokas, Konstantinos N.
Main subject category:
Bankrupty law

13. Η αυτονομία του δικαίου και ο νόμος των αρχαίων ελλήνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003241
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ.
Main subject category:
Greek Ancient Law

14. Η δικαιοπραξία ως κανών δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003244
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsatsos Konstantinos
Main subject category:
Civil Law

15. Αρχαία περίπτωσις επιρροής απρόβλεπτων γεγονότων επί της τύχης συμβάσεως δημοσίου έργου

Paper in Honorific Edition uoadl:1003246
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsatsos, Dēmētrēs Th.
Main subject category:
Law of Obligations

16. Ελληνικαί κοινότητες σωματεία και ιδρύματα εν Αιγύπτω

Paper in Honorific Edition uoadl:1003248
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vallindas, P.
Main subject category:
Private international law

17. Εν είδος επιβιώσεως της μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων εν περιπτώσει καταργήσεως θέσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003249
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Stasinopoulos, Michael D.
Main subject category:
Public Law

18. Η εξατομίκευσις του ποινικού δικαίου κατά τον νέον ποινικόν κώδικα

Paper in Honorific Edition uoadl:1003251
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papakyriakopoulos, Io. P
Main subject category:
Criminal Law

19. Ποιον το βιβλίον των μεταγραφών

Paper in Honorific Edition uoadl:1003253
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Main subject category:
Real Property Law

20. Dixit Isocrates, et post eum Iulianus imperator, civitates esse immortales

Paper in Honorific Edition uoadl:1003256
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tenekides, Giorgos
Main subject category:
Greek Ancient Law