Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Honorific Edition uoadl:1002467 4107 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Tsirintanes, Alexandros Nikolaou
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1980
Place of publication:
Αθήναι - Κομοτηνή
Number of pages:
659
Bib number:
97714
Usher Number:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980

Φίλτρο

 

1. Αυστηρότης και επιείκεια εις το ελληνικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1003988
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Main subject category:
Civil Law

2. Ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως επί διαταγή πληρωμής

Paper in Honorific Edition uoadl:1003990
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Civil Procedure

3. Ασφαλίστου "υποκατάστασις"

Paper in Honorific Edition uoadl:1003991
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rokas, Konstantinos N.
Main subject category:
Maritime Law

4. Ο αιτιώδης ή ο αφηρημένος χαρακτήρ της θαλάσσιας φορτωτικής

Paper in Honorific Edition uoadl:1003992
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λουκόπουλος , Ανδρέας Δ.
Main subject category:
Maritime Law

5. Η υπό του συνδίκου της ενώσεως εκποίησις ακινήτων του πτωχού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003993
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Main subject category:
Bankrupty law

6. Αι ρήτραι περί μη ανταγωνισμού εις το εργατικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1003996
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστοφορίδης, Χριστόφορος-Ερμοκράτης
Main subject category:
Law of Competition

7. ΕΟΚ και ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1003998
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κριμπάς, Δημοσθένης Α.
Main subject category:
Law of Competition

8. Επιδίκαση επιχειρήσεως σε περίπτωση λύσεως εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004000
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pampoukis, C.
Main subject category:
Commercial Law

9. Ισοδύναμα της πτωχεύσεως και συγγενείς ρυθμίσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1004002
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βερνάρδος , Αναστάσιος Α.
Main subject category:
Bankrupty law

10. Η καθολική συνέλευσις των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004003
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κιντής, Σταύρος Α.
Main subject category:
Commercial Law

11. Η απάτη περί τας ασφάλειας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004092
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papadakis, J.
Main subject category:
Insurance Law

12. Το πρόβλημα της συγκεντρώσεως των επιχειρήσεων και το δίκαιο του ανταγωνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1004096
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Main subject category:
Law of Competition

13. Διεθνείς περιορισμοί του ανταγωνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1004101
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλογεράς , Ανδρέας Γ.
Main subject category:
Law of Competition

14. Ενεχύρασις συναλλαγματικής

Paper in Honorific Edition uoadl:1004105
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Main subject category:
Negotiable instruments

15. Ανάκλησις διοικητικών συμβούλων ανωνύμου εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004107
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Deloukas, Nicolas Alexander
Main subject category:
Commercial Law

16. Το εταιρικό δίκαιο στα προπύλαια της εναρμονίσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004110
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Main subject category:
Commercial Law

17. Σκέψεις επί της αρχής της συζητήσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004114
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Procedure

18. Αι φορολογικαί αξιώσεις του δημοσίου εν αναβιώσει λυθείσης προσωπικής εταιρείας και εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1004118
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.
Main subject category:
Commercial Law

19. Περί του αναγωγικού δικαιώματος του κομίστου επιταγής εξοφληθείσης μέσω συμψηφιστικού γραφείου

Paper in Honorific Edition uoadl:1004122
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ζαχάρωφ , Παύλος
Main subject category:
Commercial Law

20. Κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τραπεζικών συναλλαγών

Paper in Honorific Edition uoadl:1004125
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπρίνιας , Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Banking and capital market law