Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβίβλου αυτού (1345-1945)

Honorific Edition uoadl:1002505 1947 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβίβλου αυτού (1345-1945)
Languages of Item:
Greek
French
English
Deutsche
Honored person or collectivity:
Αρμενόπουλος, Κωνσταντίνος
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Editor:
Michaelides - Nouaros, Georges
Year of publication:
1952
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
622
Bib number:
341547
Usher Number:
34(082.2) ΑρμΚ τ 1952

Φίλτρο

 

1. Αι περί του ναού της αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης ειδήσεις του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012894
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ξυγγόπουλος , Ανδρέας
Main subject category:
Christianity

2. Byzantine and hellene in the fourteenth century

Paper in Honorific Edition uoadl:1012911
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Runciman , Steven
Main subject category:
History of Byzantine Empire

3. The "hellenic laws" of Cyprus and the "hexabiblos" of Armenopoulos

Paper in Honorific Edition uoadl:1012915
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Emilianides, Achilles C.
Main subject category:
Law and Legislation

4. Μέτρα του Ιουστινιανού εναντίον της αστυφιλίας και ο θεσμός του Κοιασίτωρος

Paper in Honorific Edition uoadl:1012916
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κόλιας, Γεώργιος Ταξ.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

5. Eine Deutsche übersetzung den hexabiblos aus dem i6 jahrhundert

Paper in Honorific Edition uoadl:1012919
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Steinwenter , Artur
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

6. Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012920
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Maridakis, Georgios S.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

7. Harmenopoulos and the downfall of the Bezant

Paper in Honorific Edition uoadl:1012924
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lopez , Robert Sabatino
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

8. Συμβολή την ιστορία της Θεσσαλονίκης επί βενετοκρατίας (1423-1430)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012926
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Main subject category:
History of Byzantine Empire

9. Harmenopoulos und der nomos georgikos

Paper in Honorific Edition uoadl:1012929
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dolger, Franz
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

10. Η εξάβιβλος του Αρμενόπουλου και η των Αθηνών έκδοσίς της του 1835

Paper in Honorific Edition uoadl:1012934
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Visvizis, J.
Main subject category:
History of Law

11. Περί την μετάφρασιν της εξαβίβλου υπό του Αλεξίου Σπανού

Paper in Honorific Edition uoadl:1012936
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γκίνης, Δημήτριος Σ.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

12. Sur quelques grands dignitaires byzantins du XIVe siècle

Paper in Honorific Edition uoadl:1012940
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Guilland, Rodolphe
Main subject category:
History of Byzantine Empire

13. Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω

Paper in Honorific Edition uoadl:1012944
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

14. Note sur la carrière judiciaire de Constantin Harmenopoulos

Paper in Honorific Edition uoadl:1012947
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lemerle, Paul
Main subject category:
Biography

15. Περί της αδελφοποιίας εν τη αρχαία Ελλάδι και εν τω Βυζάντιω

Paper in Honorific Edition uoadl:1012949
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

16. Ναοί και μοναί Θεσσαλονίκης το 1405 εις το οδοιπορικόν του εκ Σμόλενσκ Ιγνατίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012953
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λάσκαρη, Μιχαήλ Θ.
Main subject category:
Religion

17. Αρμενοπουλικά ανάλεκτα

Paper in Honorific Edition uoadl:1012955
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βέης , Νίκος Α.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

18. Το πρόβλημα της γενέσεως των ιουστινιάνειων εισηγήσεων και η παράφρασις του Θεόφιλου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012958
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σόντης, Ιωάννης Μ.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

19. Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος. Νομοφύλαξ και κριτής Θεσσαλονίκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1012960
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Main subject category:
Biography

20. Τίνα περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την άλωση ελληνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1012961
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βαλάσσης, Γεώργιος Μ.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law