Ακαδημαϊκό έτος 1862-1863

Folder uoadl:59896 2572 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1862-1863
Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 398, 405, 403, 408, 303, 305, 355, 187, 225, 217, 144, 26, 27, 358, 361, 662, 675

Φίλτρο

 

1. Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:59972
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη
θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

2. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59973
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

3. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59976
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

4. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59978
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


5. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59980
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

6. Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59982
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

7. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59984
Unit:
Historical Archive
Scope content:Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του
8. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59986
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και
διδασκαλίας

9. Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59988
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

10. Αστυκλινική – Πολυκλινική

Subfolder uoadl:59991
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

11. Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59994
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

12. Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59996
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

13. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59998
Unit:
Historical Archive
Scope content:Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   
14. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60000
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

15. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:60002
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

16. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:60003
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

17. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:60178
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

18. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60179
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

19. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:60182
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

20. Σχολές

Subfolder uoadl:60183
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)