Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή

Honorific Edition uoadl:1002472 2281 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή
Honored person or collectivity:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1994
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
834
Bib number:
154134
Usher Number:
34(082.2) ΓαζΑ α 1994

Φίλτρο

 

1. Λόγος "εξομολογητικός και απολογητικός"

Paper in Honorific Edition uoadl:1005154
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Main subject category:
Law and Legislation

2. Οι έννομες συνέπειες της ελεύθερης συμβίωσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1005157
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Main subject category:
Family Law

3. Μεταβίβαση κινδύνου και καταβολή τιμήματος στην πώληση C.I.F.

Paper in Honorific Edition uoadl:1005161
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Main subject category:
Commercial Law

4. Σχέδια συμβάσεως UNIDROIT και κοινοτικής οδηγίας: παράλληλη οπισθοδρόμηση;

Paper in Honorific Edition uoadl:1005167
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Main subject category:
Private international law

5. Οι επιδόσεις στην αλλοδαπή μετά την κύρωση της συμβάσεως της Χάγης του 1965

Paper in Honorific Edition uoadl:1005172
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
Human Rights

6. Τα κινητά του συζυγικού οίκου: (συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 1394-1395)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005179
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Main subject category:
Family Law

7. Ο χρόνος υπολογισμού της ζημιάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1005186
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης, Αστέριος Κ.
Main subject category:
Law of Obligations

8. Modes d’ établissemment de la filiation et condition juridique des enfants nés hors marriage en droit hellénique

Paper in Honorific Edition uoadl:1005188
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Deliyiannis, J.
Main subject category:
Family Law

9. Απαλλακτικές ρήτρες με ενέργεια υπέρ τρίτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1005191
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Main subject category:
Civil Law

10. Μερικές σκέψεις για το πρόβλημα του συνυπολογισμού ζημιάς και κέρδους (με αφορμή την ΑΠ 89/1983)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005196
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Main subject category:
Law of Obligations

11. Η επίδραση του νόμου περί ευθύνης του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα στο ελληνικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1005198
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Main subject category:
Law of Obligations

12. Η πράξη φιλοφροσύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1005205
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Main subject category:
Civil Law

13. Σκέψεις περί των σχέσεων της εφέσεως προς την ουσίαν της υποθέσεως και της αγωγής

Paper in Honorific Edition uoadl:1005210
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Procedure

14. The greek law of contract in a european perspective

Paper in Honorific Edition uoadl:1005216
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kerameus, Constantin
Main subject category:
Civil Procedure

15. Ο "Θάνος Βλέκας" του Παύλου Καλλιγά: μια ιστορικονομική θεώρηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1005232
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ.
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

16. Η διαδικασία της δικαστικής απαγόρευσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1005286
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ευτυχία (Έφη)
Main subject category:
Civil Procedure

17. Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην εφαρμογή της συνθήκης της ΕΟΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1005288
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κριμπάς, Δημοσθένης Α.
Main subject category:
European law

18. Ικανοποίηση δανειστή με ενάσκηση από τρίτο κύριο ενυπόθηκου ακινήτου δικαιώματος προσφοράς και υποκατάστσης επί απλής και πολλαπλής υποθήκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1005291
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Main subject category:
Real Property Law

19. Η λύσης της συγκυριότητας από τον οφειλέτη συγκύριο κατεσχημένης ιδανικής μερίδας

Paper in Honorific Edition uoadl:1005293
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Main subject category:
Real Property Law

20. Διαταγή δικαστηρίου προσεπικλήσεως τρίτου (Άρθρ. 90 ΚΠολΔ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005294
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mitsopoulos, Georges
Main subject category:
Civil Procedure