Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838

Folder uoadl:57188 2809 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1837-1838
Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 403, 580Β, 408, 309, 356, 186, 226, 143, 1, 661, 673

Φίλτρο

 

1. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:58933
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

2. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:58935
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

3. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:58936
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

4. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο - Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:58937
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
τους

5. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:58939
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς
και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

6. Ανατομείο

Subfolder uoadl:58941
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία του

7. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:58943
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
του

8. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:58945
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

9. Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:58946
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες,
εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

10. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:58948
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου
προγράμματος

11. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:58949
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και
προσφορές

12. Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές

Subfolder uoadl:58950
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

13. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:58952
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς

14. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:58953
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

15. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:58954
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα που αφορούν την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου

16. Σχολές

Subfolder uoadl:58955
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

17. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:58956
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

18. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:58957
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

19. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:58958
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

20. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59103
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)