Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849

Folder uoadl:59659 2387 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849
Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 580Β, 408, 305, 310, 186, 216, 143, 403, 11, 661, 673

Φίλτρο

 

1. Κτήματα

Subfolder uoadl:122436
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

2. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59660
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

3. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59661
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

4. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59662
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

5. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59663
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

6. Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59664
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

7. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59665
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

8. Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59666
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

9. Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59667
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

10. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59669
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

11. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59670
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

12. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59671
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

13. Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:59672
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

14. Ταμείο Φυσικών Οργάνων

Subfolder uoadl:59673
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

15. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59674
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

16. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59675
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

17. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59677
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

18. Σχολές

Subfolder uoadl:59678
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

19. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59679
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

20. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59680
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους