Ακαδημαϊκό έτος 1859-1860

Folder uoadl:59951 2800 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1859-1860
Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 134, 197, 229, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 354, 355, 187, 225, 217, 144, 23, 675

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59954
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59956
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59958
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59960
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

5. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59962
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59965
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

7. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59967
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

8. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59969
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

9. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59970
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

10. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59971
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


11. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59974
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

12. Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59975
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

13. Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59977
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του 

14. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59979
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος    

15. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59981
Unit:
Historical Archive

16. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59983
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

17. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:59985
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση τελετών-εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

18. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59987
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς.

19. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59989
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες.

20. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59990
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και
τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)