Ακαδημαϊκό έτος 1838-1839

Folder uoadl:58934 4180 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1838-1839
Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 403, 580Β, 408, 305, 309, 186, 316, 143, 1, 661, 673

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59107
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59112
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59116
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

4. Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59119
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

5. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59123
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

6. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59134
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς
και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

7. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59137
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία του

8. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59139
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
τους

9. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59140
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

10. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59142
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου
προγράμματος

11. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59143
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και
προσφορές

12. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές- Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59144
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

13. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59145
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς

14. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59146
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

15. Σχολές

Subfolder uoadl:59147
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

16. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59148
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών
(προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

17. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59149
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

18. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59150
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών) 

19. Κτήματα

Subfolder uoadl:122412
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του
πανεπιστημίου

20. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142150
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων