Μουσικά Έντυπα

Συλλογή uoadl:col_psachosbooks 7851 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μουσικά Έντυπα
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή αυτή εντάσσονται τα πρώτα εκδεδομένα Μουσικά Βιβλία από το 1820 κ. εξ. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν οι εκδόσεις της περιόδου 1820 - 1851, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα του Λεσβίου Συστήματος Μουσικής Γραφής και του Αλφαβητικού Συστήματος Βουκουρεστίου.
Χρονική κάλυψη:
1820 - 1851
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε βιβλίου.

Φίλτρο

 

3. Δοξαστικά μελοποιηθέντα παρά Πέτρου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168052
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ3 / 70

4. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168056
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ5 / 65

5. Ειρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά του συντόμου Ειρμολογίου Πέτρου πρωτοψάλτου του Βυζαντίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168059
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ6 / 85

6. Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168132
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ7 / 17

7. Δοξαστικά του ενιαυτού των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων μελισθέντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168136
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ10 / 23

8. Συλλογή ιδιομέλων και απολυτικίων και άλλων τινών μελών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168138
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ9 / 40

9. Αλφαβητικό σύστημα Βουκουρεστίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168140
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ8 / 95

10. Δοξαστικά Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελισθέντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168141
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Γεώργιος Ογουρλός
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ11 / 71

11. Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168146
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Αρσένιος ο μικρός, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Δημήτριος δομέστικος, Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δαμιανός Βατοπεδινός, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μελέτιος Σιναίτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Αθανάσιος πατριάρχης Ιεροσολύμων, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ12 / 15

14. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168154
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Γερμανός Νέων Πάτρων, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ16 / 42

15. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168156
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Πέτρος Βυζάντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Ιωάννης Κλαδάς, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Μπαλάσης ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Γερμανός Νέων Πατρών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ17 / 41

16. Παράρτημα Δοξασταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168157
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Θεόφιλος μοναχός Μαδυτινός
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ15 / 137

17. Ανθολογία πάσης της Εκκλησιαστικής ενιαυσίου Ακολουθίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168159
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ19 / 7

21. Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών μετά των Κρατημάτων αυτών Χερουβικών τε και Κοινωνικών της εβδομάδος μετά της Νεκρωσίμου Ακολουθίας και του Ασματικού αυτής και ωδαί πατριαρχών μελισθέντων παρά διδασκάλων παλαιών τε και νέων, νυν πρώτον εις τύπον εκδοθέν παρά Ιωάννου λαμπαδαρίου της Μεγάλης Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168164
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ23 / 48

22. Η Πανδώρα ήτοι συλλογή εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών εις τόμους δύο

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168165
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ24 / 25