Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015

Honorific Edition uoadl:1038926 2590 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος Φιλίππου Δωρή (τόμος 2), 2015
Languages of Item:
Greek
Deutsche
English
French
Honored person or collectivity:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2015
Place of publication:
Αθήνα
ISBN:
978-960-15-2741-3

Φίλτρο

 

21. Die Fortsetzungspflicht des Beauftragten bei Erlöschen des Auftrags durch Tod

Paper in Honorific Edition uoadl:1044147
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Riesenhuber, Karl
Main subject category:
Civil Law

23. Το σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1044156
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Main subject category:
European law

24. Η αρχή «όλα ή τίποτε » στο δίκαιο της αποζημίωσης. Σκέψεις για τη δυνατότητα περιστολής της αποζημίωσης με βάση τη γενική ρήτρα της καλής πίστης

Paper in Honorific Edition uoadl:1044167
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σαϊτάκης Κίμων
Main subject category:
Civil Law

25. Zum Verhältnis von privatem und öffentlich‐ rechtlichem Nachbarschafts‐ und Umweltschutz

Paper in Honorific Edition uoadl:1044774
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Säcker, Franz Jürgen
Main subject category:
Private Law

26. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens als Ausprägung des Vertrauensschutzprinzips im deutschen Privatrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1044776
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Singer, Reinhard
Main subject category:
Private Law

27. Βλάβη και ζημία: μία αναγκαία διάκριση στο δίκαιο του αδικήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1044777
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σούρλας , Παύλος K.
Main subject category:
Civil Law

29. Σκέψεις για μια ενιαία θεωρία αστικής και ποινικής ευθύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1044848
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Civil Law

30. Μορφές ανισχύρου δικαιοπραξιών. Διαφοροποίηση βάσει εννοιών ή βάσει έννομων συνεπειών;

Paper in Honorific Edition uoadl:1044852
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Civil Law

31. Παρατηρήσεις στη γενική ρήτρα της καλής πίστης των άρθρων 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 και 288, 281 ΑΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1044855
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τασίκας, Απόστολος Δ.
Main subject category:
Civil Law

32. Η γένεση του ανθρώπου στο έρ γο του Ματθαίου Βλάσταρη

Paper in Honorific Edition uoadl:1045787
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

33. Ομοδικία πρωτοφειλέτη και εγγυητή – Ομοδικία περισσότερων εγγυητών

Paper in Honorific Edition uoadl:1045792
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Main subject category:
Banking and capital market law

34. Θεσμοί και έννομες σχέσεις στους « Γάμους του Φίγκαρο »

Paper in Honorific Edition uoadl:1045794
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσολακίδης , Ζαφείριος Ν.
Main subject category:
Civil Law

35. Η σχέση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με τις ελευθερίες της τέχνης και της επιστήμης

Paper in Honorific Edition uoadl:1045796
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Main subject category:
Civil Law

36. Η αιτία στην αιτιώδη αναγνώριση χρέους

Paper in Honorific Edition uoadl:1045799
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Chelidonis, Apostolos
Main subject category:
Banking and capital market law

37. Το δικαίωμα αναγωγής στη δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον στην πρόστηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1045809
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη Αλ.
Main subject category:
Commercial Law

38. Επανεξέταση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων λόγω παράβασης της υποχρέωσης προδικαστικής παραπομπής

Paper in Honorific Edition uoadl:1045816
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστιανός, Βασίλειος Α.
Main subject category:
Civil Law

39. Οι Νόμοι του Πλάτωνος ως ʺπαράδειγμα εργασίαςʺ στην αρχαία κλασική φιλοσοφία του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1045821
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Philosophy of Law

40. Das Arbeitsverhältnis als Dauerschuldverhältnis

Paper in Honorific Edition uoadl:1045829
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Wank, Rolf
Main subject category:
Labour Law